VR Vannmetning beskriver hvorvidt strømpåvirket saltvannsbunn er forårsaket av bølger eller tidevannsstrømmer.

På eksponert havbunn der vannhastighet er stor, er det grunn til å tro at artssammensetningen varierer avhengig av om vannstrømmene skyldes bølger eller tidevannsstrømmer. Denne variasjonen adresseres av VR Vannpåvirkningsregime.

  

Mens bølger har en uforutsigbar forstyrrelseseffekt på havbunnen, er påvirkningen fra sterke tidevannsstrømmer mer forutsigbar og forekommer med høyere frekvens slik at den får sterkere karakter av miljøstress. VR Vannpåvirkningsregime uttrykker variasjon fra et forstyrrelsespreget påvirkningsregime med bølgeslag som viktigste påvirkning (VR·a), til et miljøstresspreget påvirkningsregime med tidevannsstrømmer som viktigste påvirkning (VR·b).

 

Når energinivået er lavt (VF Vannpåvirkningsintensitet basistrinn VF·f eller lavere) har vannets bevegelsesenergi trolig mer eller mindre samme effekt på artssammensetningen på fast saltvannsbunn, uavhengig av om den skyldes bølgeenergi eller strømenergi.

Kunnskapsbehov: 

  • Det er behov for generaliserte artslister som viser fordelingen av arter på henholdsvis bølgeslagsbetinget og tidevannsstrøm-påvirket eksponert saltvannsbunn. Slike artslister kan brukes til å bestemme gradientlengder og hvilken rolle denne LKM-en skal ha i typeinndelingen i NiN.

    Det er behov for mer kunnskap om hvordan bølgeslag- og strømintensitet samvarierer, og om hvordan likheter og forskjeller i effekter av de to kategoriene av vannpåvirkning varierer som funksjon av nivået på VF Vannpåvirkningsintensitet.

Basisklasser