Oppdyrket varig eng omfatter jordbruksmark preget av intensiv hevd uten hyppig markbearbeiding, det vil si at mark som gjødsles, sprøytes, tilsås etc., men ikke jevnlig pløyes opp.

Oppdyrket varig eng omfatter innmarksarealer som over lengre tid benyttes til dyrking av grasvekster og som ikke inngår i regelmessig rotasjon med korn eller andre ettårige jordbruksvekster («permanent kultureng»; Norderhaug et al. 1999, se også NiN[1]AR26 for drøfting av engbegreper). Oppdyrket varig eng kan nyttes til beite eller graset kan høstes (slås og tørkes på marka eller hesjes, legges i silo eller pakkes i plast). Oppdyrket varig eng omfatter betydelig variasjon i hevdintensitet, relatert først og fremst til omfanget av sprøyting og gjødsling, samt gjødseltype og måten gjødselen spres.

Oppdyrket varig eng. Brattlendt, ryddet og gjødslet beitemark med spredte kulturmarksarter (Valbjør, Vågå, Oppland).

Definisjonsgrunnlag og avgrensning

Et areal under gjengroing skal tilordnes T45 inntil en ettersuksesjonstilstand (under skoggrensa av skogsmark) er nådd, det vil si når artssammensetning og økologiske prosesser typisk for skogsmark er etablert. Dersom gjengroingssuksesjonen går via faser med stor busk- og/eller tresjiktstetthet eller andre flaskehalser for nye arters etablering slik at artssammensetningen ikke gir grunnlag for å avgjøre om ettersuksesjonstilstanden er nådd, skal et gjengroingsareal tilordnes skogsmarkshovedtypen når skogbestandet tilfredsstiller kriteriene for gammel normalskog (7SD–NS∙5).

Variasjon

Generalisert artslistedatasett B07 inneholder gradientlengdeberegning for og tester av hypoteser om HI og SP (se NiN[2]AR2: kapittel B7) i T45 Oppdyrket varig eng. Analysene støtter en inndeling av hLKM HI i tre trinn og viser at SP er tLKM for T45. Til grunn for inndelingen er lagt at oppdyrket varig eng som hovedsakelig brukes som beitemark har en mindre intensivt hevdpreg enn det meste av marka som høstes.

Bare i noen grad faller variasjonen langs LKM hevdintensitet (HI) sammen med differensieringen mellom innmarksbeite (= gjødslet beite), overflatedyrket mark og fulldyrket mark, som benyttes som arealkategorier i N5 (Bjørdal 2007) og i landbruksforvaltningen. Bjørdal (2007) definerer disse begrepene som følger:

  • Fulldyrka jord: Jordbruksareal som er dyrka til vanleg pløyedjupn og som kan nyttast til åkervekster eller til eng. Arealet skal kunne fornyast ved pløying.
  • Overflatedyrka jord: Jordbruksareal som for det meste er rydda og jamna i overflata, slik at maskinell hausting er mogleg.
  • Innmarksbeite: Jordbruksareal som kan nyttast som beite, men som ikkje kan haustast maskinelt. Minst 50 % av arealet skal vere dekt av grasartar og/eller beitetolande urter.

Årsaken til mangel på fullstendig sammenfall med HI-trinnene er at disse er definert på grunnlag av den samlete intensiteten først og fremst av gjødsling og sprøyting, og den artssammensetningen (av innsådde og «ville» arter) hevdregimet som resulterer i.

uLKM KA, S1 og VM er inkludert i beskrivelsessystemet av samme grunn som i T44 Åker; dels på grunn av en viss, systematisk variasjon i artssammensetningen av «ville» arter som er bestemt av markas dominerende kornstørrelse (S1), ved lavere hevdintensitet (HI∙1) kanskje også vannmetning (VM), og at T45 Oppdyrket varig eng etter opphør av hevd gjennomgår suksesjon i retning en ettersuksesjonstilstand, oftest av fastmarksskogsmark. Gjennom suksesjonsforløpet finner det sted en gradvis differensiering av artssammensetningen langs miljøgradienter som kalkinnhold (KA) og vannmetning (VM), når effekter av gjødsling opphører og dreneringssystemet bryter sammen fordi det ikke vedlikeholdes. Denne variasjonen, som ikke kommer til uttrykk i åker i bruk, kan beskrives ved hjelp av uLKM KA og VM

Kunnskapsbehov

– Om variasjon i artssammensetning innenfor T45 Oppdyrket varig eng som er i bruk, relatert til variasjon i mulige viktige LKM

– Variasjon i artssammensetning gjennom suksesjonsforløpet fra åkeren er i bruk til ettersuksesjonstilstanden.

Grunntypeinndeling

T45 er delt i 4 GT for realiserte kombinasjoner av hLKM 3 HI og tLKM SP.