Sterkt endret fast ferskvannsbunn omfatter hovedsakelig ferskvannsbunn som er vesentlig endret ved vassdragsregulering eller irreversibelt inngrep på sted der det tidligere var fastmark, f.eks. ved permanent oppdemming eller sterk regulering av vassdrag.  

Sterkt endret eller ny fast ferskvannsbunn dekker vanligvis små arealer, med unntak av store kraftmagasiner. Neddemt fastmark gjennomgår rask suksesjon dersom ikke helt spesielle forhold retarderer suksesjonshastigheten. Sterkt regulerte innsjøer og elver får gjerne sterkt redusert artstilfang, av de fleste organismegrupper (Saltveit 2006, Mjelde et al. 2013).

Hovedtypen omfatter også nye ferskvannsbunnsubstrater, f.eks. framkommet ved bygging av større installasjoner (demninger, kraftverk, moloer, brygger etc.).

Definisjonsgrunnlag og avgrensning

Variasjon

Suksesjon mot ny fast ferskvannsbunn starter gjennom irreversibelt inngrep (neddemming) på mark som typisk var dekt av vegetasjon, i hovedtypegruppe T Fastmarkssystemer. Få eller ingen arter som lever på T1 Nakent berg overlever neddemming og suksesjonen starter derfor med nakent berg uten arter.

Det er grunn til å anta at akkumuleringen av arter gjennom suksesjonen mot ferskvannssystem følger veger som er mulig å systematisere i et hovedtypespesifikt inndelingsgrunnlag med et fåtall klasser som har betydelig forskjell i artssammensetning. Tentativt er tre klasser identifisert, to for ferskvannsbunn som er sterkt endret ved vassdragsregulering (HS∙AB) og en for ny ferskvannsbunn (HS∙C). Disse vil gjennomgå et suksesjonsforløp hvis forløp forventes å være forskjellig fra annen sterkt endret limnisk sedimentbunn, og ender i en annen ettersuksesjonstilstand.

Dybderelatert lyssvekking (DL) er tentativt inkludert som tLKM for å skille mellom bunn der det periodevis finnes planter og bunn der planter konstant mangler på grunn av lysmangel.

Kunnskapsbehov

Det finnes knapt noen kunnskap om arealdekning, suksesjonsveger og variasjon i artssammensetning innenfor L7 Sterkt endret eller ny fast ferskvannsbunn.

Grunntypeinndeling

L7 er delt i 3 GT for kombinasjoner av tLKM 3 HS.