Sterrhinae Larentiinae Geometrinae Archiearinae Desmobathrinae Alsophilinae Ennominae

Målerne er den tredje største sommerfuglfamilien i Norge. Dette er en variert familie med små til middels store arter, men som gruppe lar de seg stort sett kjenne igjen på den spinkle kroppen og de brede vingene. Flertallet av artene hviler med vingene flatt mot underlaget og med forvingene skjøvet bakover slik at bakvingene skjules. De fleste artene er nattaktive, men det finnes også mange dagaktive arter.

Målerne har fått sitt navn etter den spesielle måten larvene beveger seg på. Larven mangler vorteføtter på de midtre bakkroppssegmentene (segment 3-5), og fremdriften skjer ved at kroppen bøyes opp i en bue for deretter å strekkes framover i full lengde. Det ser ut som larven ”måler” underlaget den går på. Målerlarver er ofte godt kamuflerte, og mange ser ut nøyaktig som kvister når de sitter i hvile.

De voksne sommerfuglene har brede vinger og som regel spinkel kropp. Dette gir dem en flagrende, lite målrettet flukt. De fleste er aktive i skumringen og om natta og tiltrekkes av lys. Med få unntak hviler de med vingene flatt ned mot underlaget. Innenfor noen grupper, for eksempel dvergmålere (Eupithecia) spres vingene i hvile slik at bakvingene synes. Hos andre legges forvingene bakover og skjuler bakvingene, hvilket gir dyret et trekantet omriss. Furumåleren (Bupalus piniaria) og flikmålerne (Ennomos) folder vingene sammen over kroppen slik dagsommerfuglene gjør. Målerne deles i flere underfamilier som skilles på karakterer i ribbenettet.

Målerne er relativt sett en nordlig gruppe, og er rikt representert i klodens tempererte områder. I de nordlige skogene, spesielt i granskog og bjørkeskog, er det i løpet av sommeren en enorm produksjon av målerlarver. Disse spiller en nøkkelrolle i økosystemet som føde for fugler. Enkelte år opptrer målerlarver i slike mengder at skogen blir snauspist. Det gjelder særlig larvene til fjellbjørkemåleren (Epirrita autumnata), høstmålerne (Operophtera spp.) og frostmålerne (Erannis spp. og Agriopis spp.), som alle går på ulike løvtrær. Furumåleren (Bupalus piniaria) kan gjøre skade på furuskog.

Fra hele verden er det beskrevet mer enn 23 000 målerarter. I Norden er det påvist knapt 350 arter, og av disse er 284 funnet i Norge. Dette gjør dem til Norges tredje største sommerfuglfamilie, bare forbigått av nattfly (Noctuidae) og viklere (Tortricidae).