Typeinndelingen av livsmedium er uendret og følger versjon 1.0:

LI Livsmedium

Inndelingen på livsmedium-nivået skal gi oss begreper for å karakterisere individers og arters levebetingelser. Livsmedium-inndelingen omfatter bunn, mark, vannmasser og luft og er fullstendig dekkende for det norske fastlandet samt for havområdene og arktiske øyer under norsk suverenitet.

Inndelingen på livsmedium-nivået skal være et begrepsapparat for å karakterisere individer og arter sine levebetingelser. Livsmedium-inndelingen adresserer derfor romlige skalaer ned til de fineste skalaene der små organismer ”oppfatter” variasjon i mediet de lever på eller i (for eksempel et insektegg som livsmedium for en parasitt og en mose som livsmedium for en sopp som lever inni mosens celler). Livsmedium-inndelingen er fullstendig dekkende for det norske fastlandet samt for havområdene og arktiske øyer under norsk suverenitet, og omfatter livsmediene til alle arter med spesifikk livsmedium-tilknytning innenfor dette området. Livsmedium-inndelingen omfatter bunn, mark, vannmasser og luft. For livsmedium-hovedtyper som ikke forekommer som selvstendige hovedtyper på naturtypenivået natursystem (for eksempel ved-livsmedier), er det åpning for å utvide livsmedium-inndelingen til en inndeling av natursystem-deler (det vil si at også variasjon i artssammensetningen blir lagt til grunn for karakterisering av livsmediet). En slik utvidelse er ikke fullt ut implementert i NiN versjon 1. 

Eksempel på livsmediet Lav og markboende sopp. Bildet viser en messinglav Xanthoria sp. (den oransje) og en ragglav Ramalina sp.(den gule) som er voksested for mosen piggknoppgullhette Ulota phyllantha

Runde, Herøy, Møre og Romsdal

Flatt–sterkt hellende fast fjell i marine systemer. Livsmediet er levested for tang, blåskjell og rur. Overflatestrukturen i berget, som kan beskrives ved økoklinen substatstruktur: bergstruktur (ST–D), gjør det mulig å karakterisere mikrohabitater innenfor dette livsmediet.

Rambergøya, Oslo fotografert ved lavvann.