Natur i Norge (NiN) skal være et verktøy for kartlegging av naturvariasjon. Det vil særlig være kartlegging av naturtyper som er den største aktiviteten på dette området. For å gi en god veiledning og standardiserte regler for kartlegging etter NiN, har Artsdatabanken i samarbeid med Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo, laget en egen kartleggingsveileder.

Kartleggingsveilederen gir regler for hvordan en kan kartlegge etter NiN på ulike målestokker og til ulike formål. Veilederen skal være et verktøy både for de som bestiller kartlegging og de som skal utføre kartlegging i felt. Veilederen kan lastes ned fra våre nettsider.

Kartleggingsveilederen er først og fremst laget for kartlegging av natursystemer i terrestre systemer (fastmark og våtmark) etter NiN-systemet.  Den inneholder også en hel del generelle regler og veiledning for denne type kartlegging. Veilederen er på lik linje med NiN-systemet dynamisk, og vil bli revidert fortløpende. Veildere for kartlegging i ferskavnn og i marine miljø er på gang. En første versjon av disse vil komme i 2019.

Artsdatabanken vil legge ut veiledere, andre dokumenter og lenker knyttet til kartlegging på denne temasiden fortløpende.

Feltbeskrivelser for kartleggingsenheter (målestokk 1:5000)

En sentral del av kartleggingsmetodikken for NiN på natursystemnivået hvor man finner naturtyper, er målestokktilpassete enheter. For å bedre veiledningen for praktisk kartlegging er det utviklet egne feltbeskrivelser. Disse feltbeskrivelsene omfatter utvalgte enheter for terrestrisk kartlegging. Her får hver kartleggingsenhet et «fakta-ark» som beskriver karakteristiske trekk og gir artslister for diagnostiske arter til hjelp for kartleggere.

Kontakt:

Arild Lindgaard, Artsdatabanken
Epost: Arild.Lindgaard@artsdatabanken.no
Mobil: 91 69 89 95

Rune Halvorsen, Naturhistorisk museum, UiO
Epost: Rune.Halvorsen@nhm.uio.no
Mobil: 95 47 72 87