Behandlet i 2018 av ekspertkomite for Karplanter

Jernurt Verbena officinalis

Fremmed art innenfor avgrensninga som er observert og etablert i Norge. Vurdert for Fastlands-Norge med havområder.

Ingen kjent risiko NK

Arten har lite invasjonspotensiale, og ingen kjent økologisk effekt.

Utslagsgivende kriterier: 1,1

Med usikkerhet: NK (LO)

Geografisk variasjon i risiko.

 • SE Svært høy risiko
 • HI Høy risiko
 • PH Potensielt høy risiko
 • LO Lav risiko
 • NK Ingen kjent risiko
 • NR Ikke risikovurdert
Økologisk effekt 14 24 34 44
13 23 33 43
12 22 32 42
[11] (21) 31 41
Invasjonspotensial
Forklaring på risikomatrisen

Kriterier som har vært utslagsgivende for risikokategorien

Invasjonspotensiale: 1 , med usikkerhet opp.

Økologisk effekt: 1

Kategori og kriterier

Oppsummering

Arten hører til artsgruppen Karplanter og er terrestrisk.

Jernurt Verbena officinalis er en flerårig urt med frøformering, men uten klonal vekst. Den stammer fra Middelhavsområdet og sørligste Mellom-Europa og er varmekrevende.

Inntil nylig har jernurt bare hatt sporadisk forekomst i Norge, i all hovedsak bygd på innførsel med ballastjord og funnet på ballastplasser: Øf Halden (1883), Fredrikstad (1878-1910, også med kortvarig spredning inn i byen), Oslo (1888), Ak Frogn (1886, trolig ballast), Te Porsgrunn (1874), AA Arendal (1895), og VA Kristiansand (1894) og Mandal (1881). Ingen av disse forekomstene ble permanente, og siste funn av jernurt i den omgangen var i Oslo i 1923. I 1995 ble arten oppdaget med bestand på Citadelløya i Stavern i Vf Larvik. Dette var en depotplass for ballastjord, men ble aldri undersøkt botanisk i den klassiske ballast-tida. Den mest sannsynlige forklaringen på forekomsten i 1995 er mobilisering av en gammel frøbank (flere andre ballastplanter ble også funnet der samtidig), se Grøstad & Melseth (1996). Siden har jernurt vært stabil i Norge på Citadelløya. Etter 2000 er den også funnet på noen deponier for organisk avfall fordi den dyrkes som "urt".

Arten er innført med ballast. Den har passiv frøspredning over korte avstander. Spredning over lengre avstander ved forflytninger av masser eller kanskje med fottøy og kjøretøyer.

Invasjonspotensialet er lågt, med usikkerhet til begrenset, på grunn av usikkerhet omkring forventet levetid.

Det er ingen kjente negative økologiske effekter knyttet til arten.

Konklusjon

Jernurt vurderes til ingen kjent økologisk risiko, med usikkerhet til låg risiko. Arten har gjenoppstått fra de døde som gammel ballastplante, trolig ved mobilisering av en ca. 100 år gammel frøbank. Den har nå permanent formerende bestand i Norge, men blir neppe noen problemart. Ved forrige vurderingsrunde ble den ikke risikovurdert fordi den knapt ble ansett som etablert. Denne gangen tar vi den med (det har tilkommet noen nye funn og definisjonen på 'etablert' har endret seg), men den ligger nok på grensa.

Vurdering etter alle kriterier

Forklaring på kriteriene

Invasjonspotensial

A-kriteriet: Populasjonens mediane levetid

Estimert levetid for arten i Norge, med usikkerhet

Delkategori 2   10 - 59 år       ⇑

Estimeringsmåte c) Rødlistekriterier
Beskrivelse av data
Etablert bestand som har vært stabil over i hvert fall 10 år foreløpig, men trolig et fåtall individer. Tilsier forventet levetid over 10 år, dvs. EN, med usikkerhet oppover fordi arten synes være i stabilisering.
Gjeldende rødlistekriterium
D1 D2
Rødlistekategori
EN

B-kriteriet: Ekspansjonshastighet

Gjennomsnittlig ekspansjonshastighet, med usikkerhet

Delkategori 1   < 50 m/år      

Estimeringsmåte c) Anslått økning i forekomstareal siste året
Anslått økning i forekomstareal siste år (km²)
0
Beskriv underliggende antakelser og data
Ingen økning i nye, stabile forekomster.
Ekspansjonshastighet i m/år
0

C-kriteriet: Kolonisert areal av naturtype

Andel av forekomstarealet til minst én naturtype som vil være kolonisert etter 50 år, med usikkerhet

Delkategori 1   < 5%      

Økologisk effekt

D- og E-kriteriet: Effekter på stedegne arter

D-kriteriet: Truete arter eller nøkkelarter

Kan arten påvirke truede arter eller nøkkelarter innen 50 år, med usikkerhet.

Delkategori 1   Ingen kjent effekt      


E-kriteriet: Øvrige stedegne arter

Kan arten påvirke øvrige stedegne arter innen 50 år, med usikkerhet

Delkategori 1   Ingen kjent effekt      

F-kriteriet: Effekter på truete/sjeldne naturtyper

Andel av naturtypeareal som gjennomgår tilstandsendring innen 50 år, med usikkerhet

Delkategori 1   = 0%      

G-kriteriet: Effekter på øvrige naturtyper

Andel av naturtypeareal som gjennomgår tilstandsendring innen 50 år, med usikkerhet

Delkategori 1   < 5%      

H-kriteriet: Overføring av genetisk materiale

Delkategori 1   Ingen kjent effekt      

I-kriteriet: Overføring av parasitter eller patogener

Delkategori 1   Ingen kjent effekt      

Klimaeffekter

Delkategori for invasjonspotensial påvirkes av klimaendringer.

Delkategori for økologisk effekt påvirkes ikke av klimaendringer.

Dagens klima gir bedre forhold for denne arten enn klimaet den gang den kom inn. Den vil favoriseres av forventet klimaendring, noe som påvirker median levetid.

Geografisk variasjon i risiko

 • Artens evne til reproduksjon/spredning er begrensa til visse klimasoner eller -seksjoner
Antas begrenset til de mest sommervarme delene av boreonemoral sone, dvs. områdene ved Oslofjorden og Grenland.

Bakgrunnsinformasjon

Utbredelse i Norge

Nåværende utbredelse

Kjent Mørketall (faktor) Estimert totaltall (kjent * mørketall)
Lavt anslag Beste anslag Høyt anslag Lavt anslag Beste anslag Høyt anslag
Bestandsstørrelse
Forekomstareal (km2) 4 1 2 4 4 8 16
Utbredelsesområde (km2) 1
Andel av artens nåværende forekomst i sterkt endra natur: 100

Potensiell utbredelse

Jernurt har nå fått reproduserende bestand i den mest sommervarme delen av boreonemoral sone. Vi regner de varmeste strøkene rundt Oslofjorden og Grenland som potensielt utbredelsesområde for denne arten med dagens klimautvikling. Vi anslår også en tredobling i forekomstareal de kommende 50 år.
Lavt anslag Beste anslag Høyt anslag
Potensielt forekomstareal (km²) 12 24 48

Kjent og antatt utbredelse i dag, og om 50 år

for Norge
for Norge
  Fylke Kjent Antatt Potensiell
Øs Østfold
OsA Oslo og Akershus
He Hedmark
Op Oppland
Bu Buskerud
Ve Vestfold
Te Telemark
Aa Aust-Agder
Va Vest-Agder
Ro Rogaland
Ho Hordaland
Sf Sogn og Fjordane
Mr Møre og Romsdal
St Sør-Trøndelag
Nt Nord-Trøndelag
No Nordland
Tr Troms
Fi Finnmark
Sv Svalbard med sjøområder
Jm Jan Mayen

Utbredelseshistorikk i Norge

Inntil nylig har jernurt bare hatt sporadisk forekomst i Norge, i all hovedsak bygd på innførsel med ballastjord og funnet på ballastplasser: Øf Halden (1883), Fredrikstad (1878-1910, også med kortvarig spredning inn i byen), Oslo (1888), Ak Frogn (1886, trolig ballast), Te Porsgrunn (1874), AA Arendal (1895), og VA Kristiansand (1894) og Mandal (1881). Ingen av disse forekomstene ble permanente, og siste funn av jernurt i den omgangen var i Oslo i 1923. I 1995 ble arten oppdaget med bestand på Citadelløya i Stavern i Vf Larvik. Dette var en depotplass for ballastjord, men ble aldri undersøkt botanisk i den klassiske ballast-tida. Den mest sannsynlige forklaringen på forekomsten i 1995 er mobilisering av en gammel frøbank (flere andre ballastplanter ble også funnet der samtidig), se Grøstad & Melseth (1996). Siden har jernurt vært stabil i Norge på Citadelløya. Etter 2000 er den også funnet på noen deponier for organisk avfall fordi den dyrkes som "urt".
for Norge
Fra Til og med Sted Antall individ Forekomstareal
km²
Utbredelsesområde
km²
Kommentar Fylker
1861 1880 Te Porsgrunn: Frednes (ballast) 1874; Øf Fredrikstad (ballast) 1878 1879 12
( 12   *  1)
Øs,Te
1881 1900 32
( 32   *  1)
Øs,OsA,Aa,Va
1901 1920 Øf Fredrikstad: Gressvik bruk (ballast) 1910; Oslo: Torshov (mølle) 1914 8
( 8   *  1)
Øs,OsA
1921 1940 Oslo: Karlsborg 1923 4
( 4   *  1)
OsA
1981 2000 Vf Larvik: Citadelløya (revitalisert ballast?) 1995 4
( 4   *  1)
Ve
2001 2016 32
( 32   *  1)
Øs,OsA,Bu,Ve,Aa,Ho

Utbredelseshistorikk i utlandet

Global utbredelse

Naturlig utbredelse

Subtropisk - Middelhavsklima
 • Europa
 • Asia
 • Afrika
Middelhavsområdet (S-Europa, N-Afrika, V-Asia).

Nåværende utbredelse

Temperert - Nemoral
 • Europa
 • Asia
 • Nord- og Mellom-Amerika
Temperert - Tørt
 • Nord- og Mellom-Amerika
Subtropisk - Middelhavsklima
 • Europa
 • Asia
 • Afrika
 • Nord- og Mellom-Amerika

Kom til vurderingsområdet fra

 • Opprinnelsessted (utlandet)

Nærmere spesifisering

Trolig kommet til Norge med ballastjord fra lengre sør i Europa.

Første observasjon i Norge

Første observasjon - 1874

  Ikke-forplantningsdyktige individ Forplantningsdyktige individ Levedyktig avkom Bestand
  År Sted År Sted År Sted År Sted
Innendørs
Produksjonsareal (utendørs)
Norsk natur 1874 Te Porsgrunn: Frednes (ballast) 1995 Vf Larvik: Stavern, Citadelløya

Naturtyper

Rødlistede naturtyper

Navn Kategori Tidshorisont Kolonisert areal (%) Tydelig tilstandsendring Tydelig påvirka areal (%)  

Øvrige naturtyper

Kode Navn Dominans skog Tidshorisont Kolonisert areal (%) Tydelig tilstandsendring Tydelig påvirka areal (%)
T35 Sterkt endret fastmark med løsmassedekke
0.0-1.9
0.0
T37 Ny fastmark på sterkt modifiserte og syntetiske substrater, rask suksesjon
0.0-1.9
0.0
T39 Sterkt endret og ny fastmark i langsom suksesjon
0.0-1.9
0.0
T40 Sterkt endret fastmark med preg av semi-naturlig eng
0.0-1.9
0.0

Spredningsveier til/i norsk natur

Kategori Introduksjon til eller spredning i norsk natur Hyppighet Abundans Tidspunkt Utdypende informasjon
egenspredning Spredning Sjeldnere enn hvert 10. år Ukjent Pågående
med ballastvann/sand Introduksjon Flere ganger pr. 10. år Ukjent Kun historisk

Reproduksjon

 • Seksuell reproduksjon
 • Generasjonstid (år): 5

Øvrige effekter

Helseeffekter
Ingen kjent effekt
Økonomiske effekter
Ingen kjent effekt
Grunnleggende livsprosesser
Forsynende tjenester
Regulerende tjenest
Opplevelses - og kunnskapstjenester
Positive økologiske effekter
Ingen kjent effekt
Effekter på opphavsbestanden
Ingen kjent effekt

Datasett

Grunnlag for estimering av forventa levealder, ekspansjonshastighet og/eller forekomstareal

Referanser

 • Grøstad, T. & Melseth, T.H. 1996. Noen spennende plantefunn fra Citadelløya ved Stavern. Blyttia 54: 139-143.

Siden siteres som:

Elven R, Hegre H, Solstad H, Pedersen O, Pedersen PA, Åsen PA og Vandvik V (2018, 5. juni). Verbena officinalis, vurdering av økologisk risiko. Fremmedartslista 2018. Artsdatabanken. Hentet (2020, 22. oktober) fra https://www.artsdatabanken.no/Fab2018/N/1762