Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T7-C-9 sterkt kalkrikt seint snøleie
s-[SV·c|b]
T19-C-2 kalkrike finjordsflekker
v
T7-C-10 kalkrikt ekstremsnøleie
V6-C-3 kalkfattig og intermediært seint våtsnøleie
v
T7-C-4 intermediært seint snøleie
T7-C-5 intermediært ekstremsnøleie
T19-C-1 kalkfattige finjordsflekker
v