Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T7-C-6 svakt kalkrikt moderat snøleie
v, s+[SV·b|c],s-[KA·g|h]
T31-C-4 intermediær boreal frisk hei
T3-C-13 intermediær kildepåvirket fjellhei
v, s-[KA·d|c]
T31-C-5 intermediær boreal lynghei
v
T31-C-6 intermediær boreal lavhei
v
T3-C-14 kalkrik kildepåvirket fjellhei
v
T20-C-2 kalkrik isinnfrysingsmark
v
T7-C-12 kildepåvirket intermediært snøleie
v, s+[SV·b|c],s-[KA·d|c]
T4-C-2 svak lågurtskog
s*[KA∙d|c]
T31-C-7 svakt kalkrik boreal frisk hei
10