Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T31-C-4 intermediær boreal frisk hei
v, s-[KA·d|c]
T34-C-1 kalkfattig bakli-hei
s*[UF∙c|d]
T4-C-2 svak lågurtskog
v, s+[KA·d|c]
T31-C-7 svakt kalkrik boreal frisk hei
v
T4-C-3 lågurtskog
v*
T4-C-6 svak bærlyng-lågurtskog
v, s+[KA·d|c]
T32-C-5 svakt kalkrik eng med mindre hevdpreg
s*[HI∙b|c]
T4-C-17 storbregneskog
v*
T30-C-1 flomskogsmarker på grus og stein
v
T30-C-2 flomskogsmarker på finmateriale
m