Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T7-C-9 sterkt kalkrikt seint snøleie
s-[KA·h|g]
T7-C-14 kildepåvirket kalksnøleie
v, s+[SV·b|c],s-[KA·h|g]
T31-C-10 sterkt kalkrik boreal frisk hei
v, s-[KA·h|g]
T9-C-2 kalkrik mosetundra
v
T31-C-11 sterkt kalkrik boreal lynghei
v, s-[KA·h|g]
T22-C-4 kalkrikt grassnøleie
s+[KA·f|e]
V1-C-4 temmelig til ekstremt kalkrike myrflater
t*
T3-C-10 sterkt kalkrik leside
s-[KA·h|g]
T3-C-11 sterkt kalkrik fjell-lynghei
s-[KA·h|g]
T18-C-3 åpen flomfastmark på kalkrik grus og stein
v
Se fler