Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T41-C-1 eng-aktig oppdyrket mark
v
T45-C-1 oppdyrkede varige enger med lite intensivt hevdpreg
v
T32-C-10 kalkrik fukteng med klart hevdpreg og svakt preg av gjødsling
v
V10-C-1 intermediær våteng
v
V10-C-2 kalkrik våteng
v
V10-C-3 kildevannspåvirket våteng
v