Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T4-C-12 lyng-kalklågurtskog
v, s*[KA∙h|g]
T2-C-7 åpen sterkt kalkrik grunnlendt lyngmark
v, s+[KA∙h|g]
T32-C-8 sterkt kalkrik eng med klart hevdpreg
v, s*[KA∙h|g]
T4-C-20 tørkeutsatt høgstaudeskog
T32-C-10 kalkrik fukteng med klart hevdpreg og svakt preg av gjødsling
v, s*[HI∙e|f]