Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T4-C-1 blåbærskog
v*
T20-C-2 kalkrik isinnfrysingsmark
v
T4-C-2 svak lågurtskog
v*
T4-C-3 lågurtskog
v*
T8-C-1 fuglefjell-høgstaude-enger
v
T22-C-1 kalkfattig og intermediær fjellgrashei
v
T4-C-5 bærlyngskog
v*
T4-C-6 svak bærlyng-lågurtskog
v*
T22-C-2 kalkfattig og intermediært grassnøleie
m, v
T4-C-9 lyngskog
s*[UF·f|g]
10