Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T16-C-6 kildepåvirket kalkrik rasmarkeng og -hei
s-[KI·b|a]
T3-C-13 intermediær kildepåvirket fjellhei
s+[KA·d|c],s-[KI·b|a]
T3-C-14 kalkrik kildepåvirket fjellhei
v, s-[KA·f|e],s-[KI·b|a]
T24-C-1 beskyttede og moderat eksponerte driftvoller
v
T31-C-14 kalkrik kildepåvirket boreal frisk hei
v, s-[KI·b|a]
V8-C-2 kalkrik strand- og sumpskogsmark
v, s+[KA∙f|e]
V8-C-3 saltpåvirket strand- og sumpskogsmark
v, s*[KA∙f|e]
T4-C-18 høgstaudeskog
s+[KA∙f|e]
T15-C-1 kalkfattig og intermediær fosse-eng
v
V10-C-1 intermediær våteng
v
8