Metoden som ble benyttet i risikovurderingene gir klare føringer for hvilke arter som skal vurderes.

Fremmede arter er arter som opptrer utenfor sitt naturlige utbredelsesområde og sprednings-potensial. De har kommet seg til Norge ved passiv eller aktiv hjelp fra mennesker.

De fremmede artene deles inn to grupper: a) arter som klarer å reprodusere i Norge (1180 arter i 2012) og arter som ikke kan reprodusere her (1140 arter i 2012).

Den første gruppen kan utgjøre en risiko for det stedegne naturmangfoldet, og alle de 1180 artene i denne gruppen ble derfor risikovurdert i 2012.

Risikovurderte arter 2012

 1. Arter som er bevisst utsatt i Norge
   
 2. Arter rømt fra fangenskap eller oppdrett, eller arter som er forvillet fra dyrkning/avl eller fra næringsrettet virksomhet
   
 3. Arter kommet som blindpassasjer under transport/forflytting av mennesker, dyr, planter og varer
   
 4. Sekundær spredning: Arter spredt fra ville bestander i naboland der opprinnelse skyldes 1, 2 eller 3
   
 5. Arter med uspesifisert antropogen opprinnelse der kunnskapen av ulike årsaker er mangelfull
   
 6. Enkelte underarter av karplanter som oppfyller kravene beskrevet i punktene over
   
 7. Enkelte såkalte dørstokkarter

Arter og organismer som ikke ble vurdert

 1. Norske arter under spredning til nye områder innenfor Norges grenser pga. menneskelig aktivitet
   
 2. Arter som innføres jevnlig til Norge, men som også har stedegne bestander i landet fra før
   
 3. Foredlete, stedegne arter spredt i Norge, herunder genmodifiserte organismer (GMO) og genetiske ”varianter”
   
 4. Underarter eller lavere taksa
   
 5. Encellede organismer