Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T31-C-6 intermediær boreal lavhei
m
T34-C-2 kalkfattige kystlyngheier
v*
T4-C-1 blåbærskog
m*, v*
T4-C-2 svak lågurtskog
m*, v*
T31-C-7 svakt kalkrik boreal frisk hei
v
T4-C-3 lågurtskog
v*
T34-C-3 intermediær bakli-hei
v, s+[KA∙e|f], s-[UF∙c|d]
T4-C-5 bærlyngskog
m*, v*
T22-C-1 kalkfattig og intermediær fjellgrashei
v
T4-C-6 svak bærlyng-lågurtskog
m*, v*
Se fler