Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T4-C-9 lyngskog
v*, s+[UF∙f|g]
T4-C-10 svak lyng-lågurtskog
v*
T31-C-7 svakt kalkrik boreal frisk hei
v
T34-C-4 intermediære kystlyngheier
v, s-[KA∙e|f]
T4-C-17 storbregneskog
m, v*
T3-C-1 kalkfattig leside
m, v*, s-[KA·c|d],s+[UF·c|d]
T3-C-2 kalkfattig fjell-lynghei
v, s-[KA·c|d],s+[UF·e|f]
T3-C-4 intermediær leside
v*, s*[KA·e|f],s+[UF·c|d]
T3-C-5 intermediær fjell-lynghei
v, s*[KA·e|f],s+[UF·e|f]
T31-C-13 intermediær kildepåvirket boreal frisk hei
v
Se fler