Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T8-C-3 fugletopp
v
T31-C-7 svakt kalkrik boreal frisk hei
v
T31-C-8 svakt kalkrik boreal lynghei
v
T3-C-1 kalkfattig leside
v, s*[UF·c|d]
T4-C-18 høgstaudeskog
v, s-[KA∙f|e]
T40-C-1 eng-aktig sterkt endret fastmark
v
T31-C-10 sterkt kalkrik boreal frisk hei
v
T31-C-11 sterkt kalkrik boreal lynghei
v
T41-C-1 eng-aktig oppdyrket mark
v
T3-C-4 intermediær leside
v, s*[UF·c|d], s+[KA·d|c]
Se fler