Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T15-C-2 kalkrik fosse-eng
s-[KA·f|e]
T30-C-1 flomskogsmarker på grus og stein
v
T16-C-3 svakt kalkrik rasmarkeng og -hei
s+[KA·f|e]
T16-C-6 kildepåvirket kalkrik rasmarkeng og -hei
s+[KA·f|e]
T4-C-3 lågurtskog
v
T4-C-4 kalklågurtskog
v