Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T4-C-18 høgstaudeskog
s*[KA∙g|f]
T16-C-3 svakt kalkrik rasmarkeng og -hei
s-[KA·f|e]
T16-C-4 sterkt kalkrik rasmarkeng og -hei
s-[KA·f|e]
T30-C-1 flomskogsmarker på grus og stein
m
T16-C-6 kildepåvirket kalkrik rasmarkeng og -hei
s-[KA·f|e]
T18-C-1 åpne flomfastmarker på sand, grus og stein
v
T30-C-4 erosjonspreget flomskogsmark
v