Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T34-C-4 intermediære kystlyngheier
v
T34-C-5 svakt kalkrike kystlyngheier
v
T2-C-2 åpen kalkfattig grunnlendt lavmark
s-[UF∙g|f]
T2-C-4 åpen intermediær grunnlendt lavmark
s-[UF∙g|f]
T4-C-13 lavskog
s*[UF·g|f]
T4-C-14 svak lav-lågurtskog
v*, s*[UF·g|f]
T14-C-1 kalkfattig og intermediær rabbe
T4-C-15 lav-lågurtskog
v
T4-C-16 lav-kalklågurtskog
s*[UF∙g|f]
T16-C-1 kalkfattig rasmarkeng og -hei
v
Se fler