Behandlet i 2018 av ekspertkomite for Svalbard

Ikke-sirkulerende innsjø-vannmasser

Ikke-sirkulerende innsjø-vannmasser

Vurderingsenhet av Type 1.1.
NiN-kode: F3
CO
CR
EN
VU
NT
DD
LC
NE

Ikke vurdert NE

Vurderingsenheten

Ikke-sirkulerende innsjøvannmasser omfatter det permanent stagnerende bunnvannet (monimolimnion) i meromiktiske innsjøer, det vil si innsjøer som har et tungt, kaldt vannlag på bunnen, under sprangsjiktet, oftest på dyp > 10 m, som aldri blander seg med resten av vannet i innsjøen og som derfor er fritt for oksygen.

Dokumentasjon

Areal i Norge

Totalareal er naturtypens kjente areal per i dag. Utbredelsesarealet er et minimum konvekst polygon som omslutter alle forekomstene av typen. Antall forekomster er antall 10 x 10 km ruter der naturtypen forekommer. Forklaring til areal.

Kjent areal km² Mørketall Beregnet areal km²
(kjent * mørketall)
Totalareal 0 1.0 0
Utbredelsesareal 0 1.0 0
Antall forekomster 0 1.0 0

Påvirkningsfaktorer

Ulike faktorer som påvirker vurderingsenheten med omfang, alvorlighetsgrad og tidspunkt

Faktor Omfang Alvorlighetsgrad Tidspunkt

Regioner

RegionForekomst
Østfold
Oslo og Akershus
Hedmark
Oppland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark
Svalbard med sjøområder
Jan Mayen med kystnære øyer
Polhavet
Barentshavet
Norskehavet
Nordsjøen
Skagerrak

Referanser


Vurderingen siteres som:

(2018). Ikke-sirkulerende innsjø-vannmasser, Svalbard. Norsk rødliste for naturtyper 2018. Artsdatabanken, Trondheim. Hentet (dato) fra: https://artsdatabanken.no/RLN2018/94