Behandlet i 2018 av ekspertkomite for Marint dypvann

Kaldt gassoppkomme

Kaldt gassoppkomme

Vurderingsenhet av Type 1.1.
NiN-kode: M11
CO
CR
EN
VU
NT
DD
LC
NE

Intakt LC

Dokumentasjon

Kaldt gassoppkomme deles inn i seks grunntyper, med hensyn til hvorvidt de er aktive (stabile) eller inaktive (ustabile). Andelen aktive kalde gassoppkommer er svært lav med mindre enn én prosent av totalen. 

Mange potensielle lokaliteter med kald havkildebunn er indikert ved detaljert dybdekartlegging. Det er ikke kjent hvor stor andel av disse som er aktive. Bunntråling kan ha en negativ påvirkning på disse naturtypene. Mer kunnskap vil bidra til å fastette riktig rødlistekategori ved fremtidig revisjon. 

Areal i Norge

Totalareal er naturtypens kjente areal per i dag. Utbredelsesarealet er et minimum konvekst polygon som omslutter alle forekomstene av typen. Antall forekomster er antall 10 x 10 km ruter der naturtypen forekommer. Forklaring til areal.

Kjent areal km² Mørketall Beregnet areal km²
(kjent * mørketall)
Totalareal 2500 4,0 10000
Utbredelsesareal 2900000 1,5 4350000
Antall forekomster 2000 4,0 8000

Kalde gassoppkommer (Pockmarks) er kartlagt i områder hvor det har vært utført detaljert dybdekartleggting. Totalareal, eller totalt antann forekomster er ikke kjent, men i følge Reidulv Bøe (NGU) er det for Barentshavet alene kjent flere hundre millioner kalde gassoppkommer. Med en typisk diameter på ca 50 m vil 100 millioner kalde gassoppkommer tilsvare 2500 kvadratkilometer i totalareal.

Påvirkningsfaktorer

Ulike faktorer som påvirker vurderingsenheten med omfang, alvorlighetsgrad og tidspunkt

Faktor Omfang Alvorlighetsgrad Tidspunkt
Påvirkning på habitat
Habitatpåvirkning i marine miljø ↴
Bunntråling
Ukjent Ukjent Ukjent

Data grunnlaget for utbredelse av kalde gassoppkommer er mangelfult, og hvorvidt det eksisterer trusler er ikke kjent med sikkerhet.

Regioner

RegionForekomst
Østfold
Oslo og Akershus
Hedmark
Oppland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark
Svalbard med sjøområder X
Jan Mayen med kystnære øyer X
Polhavet X
Barentshavet X
Norskehavet X
Nordsjøen X
Skagerrak X

Vurdering mot hvert kriterium A-E

Utslagsgivende kriterium er uthevet. Forklaring på kriteriene.

A - Reduksjon i totalarealet

Reduksjon av naturtypens totalareal i løpet av en 50-årsperiode

A1Reduksjon siste 50 år   NE
A2aReduksjon neste 50 år   NE
A2bReduksjon i en 50 årsperiode (fortid, nåtid, fremtid)   NE

B - Begrenset geografisk utbredelse

Utbredelsesareal i dag (B1) eller antall 10 × 10 km ruter hvor naturtypen finnes i dag (B2). Minst ett av underkriteriene a-c må være angitt for at kategorien B1 og/eller B2 skal gjelde.

C - Abiotisk forringelse

Andel av totalarealet som er forringet av abiotisk faktorer, og graden av forringelse, innenfor en vurderingsperiode på 50 år

C1 Andel av totalareal forringet siste 50 år
C1 Grad av abiotisk forringelse siste 50 år
Tilsvarer NE
C2a Andel av totalareal forringet kommende 50 år
C2a Grad av abiotisk forringelse kommende 50 år
Tilsvarer NE
C2b Andel av totalareal forringet 50 år (for-, nå- og framtid)
C2b Grad av abiotisk forringelse 50 år (for-, nå- og framtid)
Tilsvarer NE

D - Biotisk forringelse

Andel av totalarealet som er forringet av biotiske faktorer, og graden av forringelse, innenfor en vurderingsperiode på 50 år.

D1 Andel av totalareal forringet siste 50 år
D1 Grad av biotisk forringelse siste 50 år
Tilsvarer NE
D2a Andel av totalareal forringet kommende 50 år
D2a Grad av biotisk forringelse kommende 50 år
Tilsvarer NE
D2b Andel av totalareal forringet 50 år (for-, nå- og framtid)
D2b Grad av biotisk forringelse 50 år (for-, nå- og framtid)
Tilsvarer NE

E - Kvantitativ risikoanalyse

Angir den estimerte sannsynligheten for at økosystemet går tapt

NE

Referanser

  • Judd, A. og Hovland, M. 2007. Seabed fluid flow Cambridge University Press
  • Hovland, M. og Judd, A. G. 1988. Seabed Pockmarks and. Seepages. Impact on Geology, Biology and Marine. Environment, xii + 293 pp. London

Vurderingen siteres som:

Buhl-Mortensen, P. og Rapp, H. T. (2018). Kaldt gassoppkomme, Marint dypvann. Norsk rødliste for naturtyper 2018. Artsdatabanken, Trondheim. Hentet (dato) fra: https://artsdatabanken.no/RLN2018/4