Behandlet i 2018 av ekspertkomite for Landform

Flytjordsvalk

Flytjordsvalk

Vurderingsenhet av Type 2.
NiN-kode: 3ML_FJ
CO
CR
EN
VU
NT
DD
LC
NE

Intakt LC

Dokumentasjon

Landformen har vært igjennom en kvantitativ vurdering av tilgjengelige data om omfang og trusselbilde. Man har ved hjelp av statistiske metoder fra IUCN Global Ecosystems Management Programme vurdert sjeldenhet, forringelse og fare for at den går tapt.

Flytjordsvalker er vanlig over hele landet i fjellet og er påvirket i begrenset grad på grunn av geografisk plassering. Jordsigintensiteten er klimaavhenging, men endringer i jordsighastigheten knyttet til endringer i frost/tinesykler vurderes ikke til å gi grunnlag for bruk av C-kriteriet.

Areal i Norge

Totalareal er naturtypens kjente areal per i dag. Utbredelsesarealet er et minimum konvekst polygon som omslutter alle forekomstene av typen. Antall forekomster er antall 10 x 10 km ruter der naturtypen forekommer. Forklaring til areal.

Kjent areal km² Mørketall Beregnet areal km²
(kjent * mørketall)
Totalareal 1 1,4 2
Utbredelsesareal 250000 1,4 350000
Antall forekomster 334 1,4 468

Flytjordsvalk er oppbløtte jordmasser (oftest morenemateriale) som siger nedover bratte skråninger og på grunn av vegetasjonsdekke eller steindekke formes som formes til valker eller tunger i skråningen. Landformen er knyttet til frostprosesser og er vanlig i høyfjellet i sør og gradvis i lavere høyder mot nord. Flytjordsvalker er også vanlig på Svalbard. I NGU's databaser er det 12165 registreringer av flytjordsvalk (solifluksjon). Hvis vi antar at hver registrering representerer 100m2 gir dette et areal på 1,2 km2. Vi har satt mørketallet til 1,4. Utbredelsesarealet er fjellområder i hele landet. Forekomstarealet basert på NGU's registreringer er 334. Av de 12165 registreringene er 79 (0,6%) innenfor ruter på 100x100 meter som også er registrert med infrastruktur og bebyggelse, 206 (1,7%) i en avstand av 100 meter eller mindre, mens 1973 (16,2%) ligger innenfor en avstand til slike inngrep på 1 kilometer.

Påvirkningsfaktorer

Ulike faktorer som påvirker vurderingsenheten med omfang, alvorlighetsgrad og tidspunkt

Faktor Omfang Alvorlighetsgrad Tidspunkt

Flytjordsvalker representerer en aktiv skråningsprosess som er knyttet til fryse og tineprosesser. Aktiviteten i jordsiget påvirkes av klimaforhold. Ellers er påvirkningsfaktorer endring i arealbruk. Landformen kan også lokalt være sårbar for tråkk og slitasje.

Regioner

RegionForekomst
Østfold
Oslo og Akershus
Hedmark X
Oppland X
Buskerud X
Vestfold
Telemark X
Aust-Agder X
Vest-Agder X
Rogaland X
Hordaland X
Sogn og Fjordane X
Møre og Romsdal X
Trøndelag X
Nordland X
Troms X
Finnmark X
Svalbard med sjøområder X
Jan Mayen med kystnære øyer X
Polhavet
Barentshavet
Norskehavet
Nordsjøen
Skagerrak

Vurdering mot hvert kriterium A-E

Utslagsgivende kriterium er uthevet. Forklaring på kriteriene.

A - Reduksjon i totalarealet

Reduksjon av naturtypens totalareal i løpet av en 50-årsperiode

A1Reduksjon siste 50 år< 20 %   LC
A2aReduksjon neste 50 år< 20 %   LC
A2bReduksjon i en 50 årsperiode (fortid, nåtid, fremtid)< 20 %   LC

B - Begrenset geografisk utbredelse

Utbredelsesareal i dag (B1) eller antall 10 × 10 km ruter hvor naturtypen finnes i dag (B2). Minst ett av underkriteriene a-c må være angitt for at kategorien B1 og/eller B2 skal gjelde.

C - Abiotisk forringelse

Andel av totalarealet som er forringet av abiotisk faktorer, og graden av forringelse, innenfor en vurderingsperiode på 50 år

C1 Andel av totalareal forringet siste 50 år < 20 %
C1 Grad av abiotisk forringelse siste 50 år < 20 %
Tilsvarer LC
C2a Andel av totalareal forringet kommende 50 år < 20 %
C2a Grad av abiotisk forringelse kommende 50 år < 20 %
Tilsvarer LC
C2b Andel av totalareal forringet 50 år (for-, nå- og framtid) < 20 %
C2b Grad av abiotisk forringelse 50 år (for-, nå- og framtid) < 20 %
Tilsvarer LC

D - Biotisk forringelse

Andel av totalarealet som er forringet av biotiske faktorer, og graden av forringelse, innenfor en vurderingsperiode på 50 år.

D1 Andel av totalareal forringet siste 50 år
D1 Grad av biotisk forringelse siste 50 år
Tilsvarer NE
D2a Andel av totalareal forringet kommende 50 år
D2a Grad av biotisk forringelse kommende 50 år
Tilsvarer NE
D2b Andel av totalareal forringet 50 år (for-, nå- og framtid)
D2b Grad av biotisk forringelse 50 år (for-, nå- og framtid)
Tilsvarer NE

E - Kvantitativ risikoanalyse

Angir den estimerte sannsynligheten for at økosystemet går tapt

LC

Referanser


Vurderingen siteres som:

Erikstad, L., Husteli, B., Dahl, R. og Heldal, T. (2018). Flytjordsvalk, Landform. Norsk rødliste for naturtyper 2018. Artsdatabanken, Trondheim. Hentet (dato) fra: https://artsdatabanken.no/RLN2018/242