Behandlet i 2018 av ekspertkomite for Landform

Kalkrygg

Kalkrygg

Vurderingsenhet av Type 2.
NiN-kode: 3IK_KA
CO
CR
EN
VU
NT
DD
LC
NE

Nær truet NT

Utslagsgivende kritier B1+C1:

  • Begrenset utbredelse eller forekomst og forringelse av arealet på grunn av abiotiske faktorer

Dokumentasjon

Landformen har vært igjennom en kvantitativ vurdering av tilgjengelige data om omfang og trusselbilde. Man har ved hjelp av statistiske metoder fra IUCN Global Ecosystems Management Programme vurdert sjeldenhet, forringelse og fare for at den går tapt.

Høyt utbyggingspress i Oslo-området gjør at typen er under press fra utbygging av ulike slag. 36,8% av beregnet naturtype er også registrert med infrastruktur og bebyggelse. Selv om lett bebyggelse og mindre veier ikke kan betegnes som direkte arealtap og en stor del av bebyggelsen og infrastrukturen er eldre enn 50 år vurderer vi det som at den sterke utbyggingen vi har sett de siste 50 årene har ført til en arealforringelse som kvalifiserer til en rødlistekategori NT etter C1-kriteriet. utbredelsesarealet i kombinasjon med pågående nedgang kvalifiserer også til denne kategorien, men er svært følsomt for definisjonen av begrepet kalkrygg. Hvis definisjonen bare er knyttet til Osloområdet bør kategorien økes til VU eller EN.

Areal i Norge

Totalareal er naturtypens kjente areal per i dag. Utbredelsesarealet er et minimum konvekst polygon som omslutter alle forekomstene av typen. Antall forekomster er antall 10 x 10 km ruter der naturtypen forekommer. Forklaring til areal.

Kjent areal km² Mørketall Beregnet areal km²
(kjent * mørketall)
Totalareal 957 1,2 1148
Utbredelsesareal 20000 2,0 40000
Antall forekomster 121 1,2 145

En kalkrygg er her definert som en strukturbestemt åsrygg bygd opp av kalkstein eller andre kalkrike, sedimentære bergarter. Med strukturbestemt menes foldete lag av leirstein og kalkstein der leirsteinen eroderes lettere og kalksteinen blir en markert rygg. Slik landformen er definert finnes den stort sett i Oslo-området, men det finnes lignende former andre steder i landet.

Hvis vi forutsetter at dette er en landform begrenset til Osloområdet har vi gjort en beregning basert på NGU's berggrunnsgeologiske kart i målestokk 1:250000. Sedimentære bergarter på land herfra er beregnet som et raster med 100x100m oppløsning (hver rute/piksel). Dernest er områder med konveks landoverflate isolert. Beregnet på denne måten er det 956,8 km2 med kalkrygger i området. Av dette er det 352,7 km2 ( 36,8%) som også er registrert å inneholde bebyggelse og infrastruktur. Vi har beregnet et høyt mørketall for utbredelsesareal fordi andre landformer utenfor vårt beregningsområde vil øke arealet betydelig. Vi har imidlertid ikke satt det så høyt som det vil være i realiteten hvis landformen defineres i for eksempel Trøndelag, Nordland eller Troms i tillegg. Dette er en usikkerhet som er knyttet til definisjonen av landformen tilknyttet lagdelte sedimentære bergarter som er foldet på den måten vi ser det i Osloområdet.

Påvirkningsfaktorer

Ulike faktorer som påvirker vurderingsenheten med omfang, alvorlighetsgrad og tidspunkt

Faktor Omfang Alvorlighetsgrad Tidspunkt
Andre
Andre Minoriteten av arealet påvirkes (<50%) Ukjent Pågående

Hovedpåvirkningsfaktor er endret arealbruk.

Regioner

RegionForekomst
Østfold
Oslo og Akershus X
Hedmark X
Oppland X
Buskerud X
Vestfold
Telemark X
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark
Svalbard med sjøområder
Jan Mayen med kystnære øyer
Polhavet
Barentshavet
Norskehavet
Nordsjøen
Skagerrak

Vurdering mot hvert kriterium A-E

Utslagsgivende kriterium er uthevet. Forklaring på kriteriene.

A - Reduksjon i totalarealet

Reduksjon av naturtypens totalareal i løpet av en 50-årsperiode

A1Reduksjon siste 50 år< 20 %   LC
A2aReduksjon neste 50 år< 20 %   LC
A2bReduksjon i en 50 årsperiode (fortid, nåtid, fremtid)< 20 %   LC

B - Begrenset geografisk utbredelse

Utbredelsesareal i dag (B1) eller antall 10 × 10 km ruter hvor naturtypen finnes i dag (B2). Minst ett av underkriteriene a-c må være angitt for at kategorien B1 og/eller B2 skal gjelde.

B1 Utbredelsesareal (kjent utbredelse × mørketall) ≤ 55 000 km²
a Pågående nedgang i areal eller kvalitet Trolig pågående nedgang
b Påvirkningsfaktor som vil medføre nedgang i areal eller kvalitet Antatt eller kjent
c Antall lokaliteter/trusler
Tilsvarer NT

C - Abiotisk forringelse

Andel av totalarealet som er forringet av abiotisk faktorer, og graden av forringelse, innenfor en vurderingsperiode på 50 år

C1 Andel av totalareal forringet siste 50 år ≥ 30 % - < 50 %
C1 Grad av abiotisk forringelse siste 50 år ≥ 50 % - < 80 %
Tilsvarer NT
C2a Andel av totalareal forringet kommende 50 år ≥ 30 % - < 50 %
C2a Grad av abiotisk forringelse kommende 50 år ≥ 30 % - < 50 %
Tilsvarer LC
C2b Andel av totalareal forringet 50 år (for-, nå- og framtid) ≥ 30 % - < 50 %
C2b Grad av abiotisk forringelse 50 år (for-, nå- og framtid) ≥ 30 % - < 50 %
Tilsvarer LC

D - Biotisk forringelse

Andel av totalarealet som er forringet av biotiske faktorer, og graden av forringelse, innenfor en vurderingsperiode på 50 år.

D1 Andel av totalareal forringet siste 50 år
D1 Grad av biotisk forringelse siste 50 år
Tilsvarer NE
D2a Andel av totalareal forringet kommende 50 år
D2a Grad av biotisk forringelse kommende 50 år
Tilsvarer NE
D2b Andel av totalareal forringet 50 år (for-, nå- og framtid)
D2b Grad av biotisk forringelse 50 år (for-, nå- og framtid)
Tilsvarer NE

E - Kvantitativ risikoanalyse

Angir den estimerte sannsynligheten for at økosystemet går tapt

LC

Referanser


Vurderingen siteres som:

Erikstad, L., Husteli, B., Dahl, R. og Heldal, T. (2018). Kalkrygg, Landform. Norsk rødliste for naturtyper 2018. Artsdatabanken, Trondheim. Hentet (dato) fra: https://artsdatabanken.no/RLN2018/223