Vepser: Alloxysta. Vepser: Alloxysta marshalliana.