Døgnfluer Ephemeroptera

Døgnfluene er en liten men velkjent orden med primitive, vingede insekter. Døgnfluenes nymfer lever i ferskvann og livnærer seg overveiende av planter og dødt organisk materiale. De voksne døgnfluene tar ikke til seg næring og lever kun kort tid. De opptrer da ofte i store svermer, og er viktig føde for både fisk, fugler, flaggermus og øyenstikkere. Døgnfluene antas å være den mest basale nålevende ordenen innenfor de vingede insektene og har mange primitive trekk, deriblant vinger som ikke kan foldes flatt over bakkroppen men må holdes rett opp i hvile, samt 2-3 lange, leddelte haletråder. Døgnfluene har ufullstendig forvandling, og et unikt trekk ved ordenen er at det finnes to vingede stadier; subimago og imago.

Døgnfluer Ephemeroptera
| Hallvard Elven | Leif Aarvik | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo

Vårfluer Trichoptera

Vårfluene utgjør en middels stor orden av holometabole insekter. Vårfluenes larver lever normalt i ferskvann, og de fleste artene bygger mobile eller stasjonære hus av sand, pinner, plantebiter og andre materialer som de spinner sammen med silke. De voksne vårfluene er landlevende og har to par hårete vinger som ligger taklagt over bakkroppen i hvile. Vårfluene utgjør søstergruppen til sommerfuglene, og voksne vårfluer har stor likhet med de mest primitive sommerfuglene.

Vårfluer Trichoptera
| Hallvard Elven | Leif Aarvik | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo