Vurderingene av økologisk risiko i Fremmedartslista 2023 blir gjort av 58 eksperter, fordelt på 12 komiteer. Ekspertene, som er oppnevnt av Artsdatabanken, er i hovedsak ansatt ved forskingsinstitusjoner, universiteter og naturhistoriske museer. 

Artsdatabanken sendte i desember 2020 ut en åpen invitasjon til norske fagmiljøer, universiteter og naturhistoriske museer, om å bidra i arbeidet med å risikovurdere fremmede arter. Basert på CV, og krav til kvalifikasjoner satt opp av Artsdatabanken, ble 58 personer oppnevnt til å delta i arbeidet.  

For å sikre rekruttering og kompetanseoverføring i komitéene ble det opprettet en egen kvote for kvalifiserte nyutdannede eksperter. Denne gangen er derfor flere unge med i arbeidet, i tillegg til medlemmer med lang erfaring i å risikovurdere fremmede arter. 

Ekspertene som risikovurderer fremmede arter til Fremmedartslista 2023 er fordelt på 12 komitéer. Hver enkelt komite dekker en eller flere artsgrupper. Det er eksempelvis særskilte komitéer for karplanter, pattedyr og fugler, mens komiteen for terrestriske invertebrater dekker mange ulike artsgrupper. Faglig har komitéene en bred sammensetning, med kompetanse på fremmede arter, taksonomi og økologi.  

Alle komitémedlemmer har signert en habilitetserklæring, som sikrer at interessekonflikter eller private hensyn ikke påvirker risikovurderingene. 

Arbeidet i komiteene 

Hver enkelt komité har en leder som er ansvarlig for at vurderingene gjennomføres i henhold til retningslinjene. Artsdatabanken arrangerer oppstartsmøter og arbeidsmøter for de enkelte komitéene, der det blant annet fokuseres på vurderingsmetode. Artsdatabanken legger også til rette for å harmonisere arbeidet på tvers av komitéene. I tillegg er det møter internt i komitéene for å standardisere og samordne bruk av retningslinjene.  

Ekspertene vil revidere vurderingene av artene på Fremmedartslista 2018. I tillegg skal flere hundre nye arter vurderes. Disse er et resultat av en større satsing enn tidligere på dørstokkarter. Satsningen på dørstokkarter er forankret i Klima- og miljødepartementets tiltaksplan fra 2020, Bekjempelse av skadelige fremmede organismer, tiltaksplan 2020 – 2025. 

Komitéer og medlemmer 2023:

(komitéledere med uthevet skrift)

Alger

Vivian Husa

Havforskningsinstituttet

Barbro Taraldset Haugland

Havforskningsinstituttet

Henning Steen

Havforskningsinstituttet

Mette Eilertsen

Rådgivende biologer

Amfibier og reptiler

Børre Kind Dervo

Norsk institutt for naturforskning

Jeroen van der Kooij

Naturformidling van der Kooij

Fisker (Norge og Svalbard med havområder)

Elisabet Forsgren

Norsk institutt for naturforskning

Anders Finstad (limnisk)

NTNU Vitenskapsmuseet

Halvor Knutsen (marint)

Havforskningsinstituttet

Karl Øystein Gjelland (limnisk)

Norsk institutt for naturforskning

Trygve Hesthagen (marint) Norsk institutt for naturforskning
Kim Magnus Bærum (limnisk) Norsk institutt for naturforskning

Rupert Wienerroither (marint)

Havforskningsinstituttet

Fugler

Bård Gunnar Stokke

Norsk institutt for naturforskning

Jan Ove Gjershaug

Norsk institutt for naturforskning

Rune Solvang

Asplan Viak

Karplanter (Norge og Svalbard)

Olav Skarpaas

Universitetet i Oslo, Naturhistorisk museum

Fride Høistad Schei

Norsk institutt for bioøkonomi

Hanne Hegre

FlowerPower

Heidi Solstad

Multiconsult

Inger Sundheim Fløistad

Norsk institutt for bioøkonomi

Julien M. M. Vollering

Høgskulen på Vestlandet og Naturhistorisk museum, UiO

Kristine B. Westergaard

Norsk institutt for naturforskning

Oddvar Pedersen

Universitetet i Oslo, Naturhistorisk museum

Torbjørn Alm

Tromsø museum

Vigdis Vandvik

Universitetet i Bergen

Limniske invertebrater

Gaute Velle

Universitetet i Bergen og Norwegian Research Centre

Gaute Kjærstad

NTNU Vitenskapsmuseet

Stein Ivar Johnsen

Norsk institutt for naturforskning

Thomas Jensen

Norsk institutt for naturforskning

Marine invertebrater (Norge og Svalbard med havområder)

Stein Mortensen

Havforskningsinstituttet

Ann-Lisbeth Agnalt

Havforskningsinstituttet

Henrik Glenner

Universitetet i Bergen

Tone Falkenhaug

Havforskningsinstituttet

Vivian Husa

Havforskningsinstituttet

Anders Jelmert

Havforskningsinstituttet

Moser

Torbjørn Høitomt

Biofokus

Pattedyr (Norge og Svalbard)

Katrine Eldegard

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Christer Rolandsen

Norsk institutt for naturforskning

Jeroen van der Kooij

Naturformidling van der Kooij

Øystein Holand

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Rundormer og flatormer

Christer Magnusson

Norsk institutt for bioøkonomi

Egil Karlsbakk

Universitetet i Bergen og Havforskningsinstituttet

Inger Hamnes

Veterinærinstituttet

Marte Persdatter Tangvik

Norsk institutt for bioøkonomi

Sopper, det gule riket og bakterier

Venche Talgø

Norsk institutt for bioøkonomi

Björn Nordén

Norsk institutt for naturforskning

Isabella Børja

Norsk institutt for bioøkonomi

Jenni Nordén

Norsk institutt for naturforskning

Juliana Irina Spies Perminow

Norsk institutt for bioøkonomi

Martin Pettersson

Norsk institutt for bioøkonomi

Mathias Andreasen

Norsk institutt for naturforskning

Terrestriske invertebrater

Anders Endrestøl

Norsk institutt for naturforskning

Arne Endre Laugsand

Norsk institutt for naturforskning

Arnstein Staverløkk

Norsk institutt for naturforskning

Bjørn Arild Hatteland

Norsk institutt for bioøkonomi

Per Kristian Slagsvold

Universitetet i Oslo, Naturhistorisk museum

Sandra Åstrøm

Norsk institutt for naturforskning

Stefan Olberg

Biofokus

Øivind Gammelmo

Biofokus

Siteres som:

Artsdatabanken (2023). Ekspertkomitéene. Fremmede arter i Norge - med økologisk risiko 2023. www.artsdatabanken.no/pages/343215 Nedlastet dag/måned/år