Mosdyr er en særegen dyrerekke med små evertebrater som danner kolonier på harde overflater i akvatiske habitater. På denne måten bidrar de med å skape tredimensjonale strukturer andre arter kan leve i. Samtidig som de filtrerer næring i fra vannmassene og fungerer som byttedyr for andre organismer.

Prosjektet har som hovedmål å fremskaffe ny informasjon om hvilke mosdyr som forekommer i Norge. Ved å undersøke ubestemt materiale og oppdatere opparbeidet materiale fra museumssamlinger, samt samle inn nye prøver fra marine habitater. Prosjektet vil også vil også bidra med DNA-materiale til det genetiske barkodebiblioteket over arter som forekommer i Norge.

Underveis i arbeidet vil prosjektet organisere flere samlinger for eksperter innenfor feltet for å heve kunnskapsnivået i Norge på denne ukjente artsgruppen. For å fremme kunnskapsnivået til et bredere publikum vil også bestemmelsesnøkler lages og gjøres tilgengelig på nett. Dette vil også suppleres med et større fotografisk bibliotek. Opparbeidelse av kunnskap på mosdyr er viktig ettersom de koloniserer overflater i sjøen, og kan derfor være en utfordring for marin infrastruktur. På verdensbasis er omtrent 6000 arter av mosdyr kjent, men observasjonsdata fra Norge er sjeldent bestemt til artsnivå.