En bredt sammensatt faggruppe vil styrke kunnskapen som skogens dynamikk, struktur og artsmangfold.

Skog, som andre naturtyper, endrer seg. Og "skog" kan bety så mye: Det kan være alt fra en eng som begynner å gro igjen med trær, til gammel skog som har stått urørt i flere hundre år. I tillegg til det store spennet av hva "skog" kan være, finner vi også ulike former for menneskelig påvirkning, inkludert hogst av ulike typer. Derfor er det vanskelig å beskrive den utviklingen som skjer i en skog, også kalt skogdynamikk.

Bredt sammensatt faggruppe

Fordi begrepet "skog" kan bety så mye, benyttes det i Artsdatabankens type- og beskrivelsessystem Natur i Norge (NiN) bare som et generelt begrep for arealer med preg av skog. For å forbedre beskrivelsen av skogdynamikk i neste versjon av NiN, har en bredt sammensatt fagguppe nå sammenstilt kunnskap fra et vidt spekter av relevante forskningsfelt. 

Vil styrke kunnskapen om skogens dynamikk, struktur og artsmangfold

Faggruppen har oppsummert kunnskapen om naturvariasjon i skogsmark – fra produksjonsskog til naturskog. Gjennom arbeidet har de kommet fram til nye variabler og gradienter som er egnet for å beskrive utviklingen og påvirkningen som skjer i skog. Disse inkluderes i den nye versjonen av NiN (NiN 3.0) som lanseres mot slutten av 2023, og vil styrke kunnskapen om skogens dynamikk, struktur og artsmangfold.