Marin sopp har en viktig økologisk rolle i havet, blant annet på grunn av artenes bidrag til karbonkretsløpet. Marine sopper blir i økende grad brukt i søken etter nye legemidler og bioteknologiske innovasjoner. Per dags dato vet man lite om mangfoldet av marine sopper og deres utbredelse i Norge. 

Det er mye vi ikke vet om artsmangfoldet og den geografiske utbredelsen av marin sopp. Det er også stor mangel på referanse-DNA fra artsbestemte marine sopper i det internasjonale referansebiblioteket for DNA strekkoder. Dette hindrer forskningsmiljøet i å få nøyaktig informasjon om soppartenes økologisk betydning i det marine miljøet som i økende grad påvirkes av klimaendringer og menneskelig aktivitet. Hovedfokuset til prosjektet er å evaluere artsmangfoldet og utbredelsen av marin sopp i Norge, og å etablere ett solid taksonomisk grunnlag for videre studier av marin sopp i nordlige farvann. 

Prosjektet Norske Marine Sopper (NMF) skal samle inn marin sopp rundt Svalbard, på Jan Mayen og langs hele den norske fastlandskysten, med stor vekt på innsamling i fylker med få til ingen registrerte marine sopper fra før. Prosjektet skal bruke DNA strekkoding for å utbedre DNA-referansebiblioteket med morfologisk artsbestemte prøver i de to mest artsrike rekkene av sopp: sekksporesopper (Ascomycota) og stilksporesopper (Basidiomycota). Prosjektet vil beskrive både kjente og ukjente marine sopp arter lokalisert i ulike marine substrat – fra tidevannssonen til havbunnshabitater. Innsamling av materiale vil bli gjort til fots/vading der hvor det er aktuelt, og innsamling fra sjøbunn vil blant annet bli gjort ved bruk av små trål og fjernstyrt undervannsfartøy.