Med over 300 arter er flerbørstemark-familien Cirratulidae en av de mest artsrike og vanligste i bunndyrsammensetninger i en rekke habitater. 

Leddormer er en enorm og mangfoldig gruppe av Metazoa, bestående av mer enn 20 000 arter som inkluderer blant annet meitemark, igler, skjeormer, stjerneormer og flerbørstemarker. Familien Cirratulidae er en svært dårlig kjent familie innen flerbørstemarker, og de 24 artene som i dag er registrert i Norge er basert på gamle og utdaterte beskrivelser. Et stort flertall av prøvene som samles inn i dag blir ikke, og kan ikke identifiseres til arter, da diagnostiske karakterer er vanskelige å observere og de er ofte ikke godt nok definerte. Videre indikerer molekylære studier tilstedeværelsen av mange ubeskrevne og muligens kryptiske arter, opptil 20 ukjente arter i dyphavet alene, noe som stiller spørsmål ved nøyaktigheten til tidligere identifikasjoner på artsnivå.

Dette prosjektet skal øke kunnskapen om familien Cirratulidae ved bruk av museumssamlinger. Forskerne vil bruke de omfattende samlingene på de norske naturhistoriske museene som er samlet opp gjennom årene, til å kartlegge artsmangfoldet over et meget stort geografisk område som strekker seg fra Skagerrak til Svalbard, og fra tidevannsonen på kysten til dyphavet i det nordøstlige Atlanterhavet. De vil også vurdere og evaluere diagnostiske karakterer til familien. De forventede resultatene er 

  • vurdering av artsrikdommen til denne mangfoldige, men lite kjente gruppen av flerbørstemarker i norske hav ved bruk av en helhetlig tilnærming og utvikling av nye beskrivelser for både gamle og nye arter,
  • kartlegging av over 40 arter på en fin skala i norske hav, og 
  • generering av et referansestrekkodebibliotek, en dikotom nøkkel på nett og illustrerte artssider på nett for å muliggjøre identifikasjon av hver enkelt art.