Dyreriket er det største riket, med over 1,5 millioner kjente arter på verdensbasis og over 30 000 arter kjent fra Norge. De norske artene er fordelt mellom 26 rekker, hvorav rekken leddyr er den desidert største med over 24 000 arter i Norge. Andre store rekker er leddormene, bløtdyrene og ryggstrengdyrene som hver har rundt 1 000 arter i Norge.

I 2020 kjente vi til 19 768 arter av insekter i Norge, av disse tilhørte hele 5 550 ordenen vepser Hymenoptera. Likevel antar vi at bare 71 % av vepsene i Norge er oppdaget. Det reelle antallet kan være så høyt som 7 800 arter.

Dyr er med noen få unntak flercellede organismer. De fleste dyr har bilateral symmetri, det vil si at de har en høyreside og en venstreside som er speilbilder av hverandre. Dyr har ikke fotosyntese og får vanligvis i seg energien de trenger ved å spise andre organismer, levende eller døde. De fleste dyr har godt utviklede sanseapparater. De er normalt i stand til å bevege seg ved hjelp av muskelceller, og de har som regel et nettverk av nerveceller som formidler informasjon mellom de ulike delene av kroppen. Hos mange dyregrupper danner deler av nervesystemet et sentralnervesystem, en hjerne, som gjør det mulig for dyret å ha kompleks adferd og foreta avanserte beslutninger.

Majoriteten av leddyr er insekter (klasse Insecta) med 19 768 arter, som tilsvarer 42 % av det norske artsmangfoldet. Andre store rekker innenfor Animalia er leddormene (Annelida) med 1 046 arter, ryggstrengdyrene (Chordata) med 1 031 arter og bløtdyrene (Mollusca) med 983 arter, men de blir alle forsvinnende små mot det overveldende artsmangfoldet innenfor leddyrene.

Våre kunnskaper om taksonomi, utbredelse og økologi er beregnet til 3-2-2 for riket som helhet. Ikke uventet er situasjonen best for ryggstrengdyrene hvor vi finner organismer som fugl, fisk og pattedyr. Disse har en samlet vurdering på 4-4-4. Nest best er forholdene for bløtdyr (Mollusca) (3-3-3) og armfotinger (Brachiopoda) (4-3-3) som begge er relativt artsfattige grupper med under 1 000 arter til sammen. Leddyrene med sitt ekstreme artsmangfold, får en samlet vurdering på 3-2-2, tilsvarende vurderingen for riket som helhet og for insektene (Insecta) alene.

Animalia er det riket hvor andelen ukjente arter er vurdert å være lavest. Det totale artsantallet inkludert ukjente arter er anslått å være 41 004, som i så fall innebærer at 74 % av det norske dyremangfoldet er kjent.