NiN-systemet til Artsdatabanken er under revidering, og det er den våte delen (ferskvann og marint) som gjennomgår de største endringene.

Artsdatabanken er ansvarlig for veiledning og nødvendig videreutvikling av NiN-systemet (Natur i Norge). For å sikre høy vitenskapelig kvalitet på dette arbeidet, har Artsdatabanken etablert et eget vitenskapelig råd.

– Vitenskapelig råd har nå vært i arbeid i ett år, og det har brukt tiden godt og jobbet aktivt med deler av systemet, sier Ingrid Ertshus Mathisen, prosjektansvarlig for rådet hos Artsdatabanken.

Hittil har rådet brukt mest tid på den delen av systemet som skal beskrive ferskvann og marint. Arbeidet har foregått i egne arbeidsgrupper. Så langt har gruppene kommet opp med et forslag til et revidert system for å beskrive bunnen, mens vannmassene gjenstår og er mer krevende å beskrive.

Naturtypen Elvevannmasser omfatter økosystemer i rennende vann, det vil si ferskvannsforekomster med høy vanngjennomstrømningshastighet.

Det arktiske vil få en tilsvarende grundig gjennomgang som ferskvann og marint. Oppstarten av dette arbeidet vil skje i desember, mens arbeidet vil bli gjort i 2020 og 2021. Bruken av typesystemet i nåværende NiN-versjon i Nord-Norge og på Svalbard, har avdekket at inndelingen ikke passer helt med den observerbare naturvariasjonen.

NiN-systemet består av ulike nivåer. Et nivå som vi kaller naturkompleks har så langt ikke vært realisert. Naturkompleks er etterspurt av mange og skal kunne benyttes til å beskrive en funksjonell økologisk enhet, for eksempel et vann, en elv eller en stor myr som i NiN-systemet kan bestå av flere naturtyper fra både land og vann. Diskusjonen har startet opp i det vitenskapelige rådet, og naturkompleks vil være et sentralt punkt i det videre arbeidet.

I forbindelse med arbeidet i vitenskapelig råd, har Artsdatabanken også satt i gang ulike prosjekter for å formidle NiN på en lett tilgjengelig måte. I tiden framover vil det derfor skje endringer på nettsidene våre som tar sikte på å gjøre NiN enklere å forstå.

Kontaktpersoner:

Ingrid Ertshus Mathisen, Artsdatabanken
Telefon: 909 18 277
​E-post: ingrid.mathisen@artsdatabanken.no

Anne Britt Storeng, Artsdatabanken
Telefon: 913 20 760
​E-post: anne.b.storeng@artsdatabanken.no