Artsmangfoldet i havet er generelt dårligere kjent enn på land og mange nye arter har blitt funnet, helt fra grunne kystområder til dyphavet. I tillegg har det vist seg at det fremdeles er ukjente arter i ferskvann.

De akvatiske invertebratene har til felles er at de lever i vann og er i dyreriket. De kommer fra mange forskjellige rekker og kan ha vidt forskjellige levevis. De fleste nye artene er funnet i marine miljøer, men noen nye arter har også blitt funnet i ferskvann. En av de nye snegleartene som er funnet er faktisk terrestrisk!

Trykk på artsgruppene for å lese mer om de forskjellige gruppene. Noen av lenkene leder til Arter på nett, hvor det finnes grundige beskrivelser av blant annet slimormer og horn- og kiselsvamper.

Pågående prosjekter

Flere prosjekter om akvatiske invertebrater er godt i gang. Blant annet det første prosjektet med fokus på hjuldyr! Artsantallet blant bløtdyrene kan få en økning gjennom "Norske leddsnegler" og "Nakensnegler i Sør-Norge"Hydrozoene og kammanetene er også under lupen i egne prosjekt, mens svamper, mosdyr og sekkdyr er fokusgrupper i "Evertebrater på hardbunn". I 2020 ble to prosjekter som studerer mange akvatiske invertebrate artsgrupper startet opp, i tilknytning til henholdsvis varme kilder og kalde gassoppkommer og det marine algebeltet.

Ubeskrevne arter

Prosjektene som har kartlagt artsmangfoldet i akvatiske miljøer har også funnet mange arter som er helt nye for vitenskapen og som ikke rakk å få navn i løpet av prosjektperioden. Dette gjelder omtrent 5 arter svamper og 35 arter ormebløtdyr (Aplacophora). De nye artene for Norge av ormebløtdyr ble funnet i prosjektet "Pelsmollusker".

Nye, beskrevne arter

Elleve arter akvatiske invertebrater (utenom leddormer) som er nye for vitenskapen har blitt beskrevet og publisert som følge av artsprosjektene:

Svamper: Acramorpha ingolfi, Sarsinella karasikensis, Lycopodina tendali, Polymastia svenseni, Spinularia njordi, Geodia hentscheli, Pachastrella nodulosa.

Slimormer: Amphiporus rectangulus.

Snegler: Philine grandioculi, Philine indistincta, Polycera norvegica