Feltveileder terrestrisk – oppdatert versjon

Feltveileder for kartlegging av terrestrisk naturvariasjon etter NiN (2.3) i målestokk 1:5 000 og 1:20 000. Oppdatert utgave mars 2022.

Feltveileder for kartlegging av terrestrisk naturvariasjon etter NiN (2.3).pdf (3.3 MB)

Hovedveileder

Hovedveilder til bruk ved opplæring, for oppdragsgivere, og som oppslags- og referanseverk for kartleggere.

Hovedveileder for feltbasert kartlegging av terrestrisk, limnisk og marin naturvariasjon etter NiN (4 MB)

Veileder kartleggingsenheter – oppdatert versjon

Dokumentet inneholder beskrivelser av enheter for terrestrisk naturkartlegging etter NiN versjon 2.3 tilpasset målestokken 1:5000. Oppdatert utgave mai 2022.

Veileder med beskrivelser av kartleggingsenheter etter NiN (2.3) i målestokk 1:5000.pdf (25.8 MB)

Veileder for Beskrivelsessystemet

Dokumentet beskriver variabler fra Beskrivelsessystemet som benyttes i terrestrisk naturkartlegging etter NiN versjon 2.2 tilpasset målestokkene 1: 5000 og 1:20000.

Veileder for beskrivelsessystemet i kartlegging av terrestrisk naturvariasjon - 2.utgave 2019.pdf (45.1 MB)

Artstabeller og dokumentasjon av viktige LKM

Artikkelen inneholder 10 tabeller som viser arters fordeling langs lokale komplekse miljøvariabler (LKM) som er viktige for grunntypeinndelingen av arealmessig viktige hovedtyper i fastmarks - og våtmarkssystemer i NiN versjon 2.1, natursystemnivået. I tillegg inneholder artikkelen annen, forenklet dokumentasjon (skjemaer) som viser hvordan arter og andre egenskaper fordeler seg langs utvalgte LKM.

Artstabeller og tilrettelagt dokumentasjon for variasjonen langs viktige LKM.pdf (6.5 MB)
Artstabeller for variasjon langs viktige LKM (Excel format) (348.3 KB)