Mange av ekspertene og representanter fra Artsdatabanken var samlet til oppstartmøte for Norsk rødliste for naturtyper 2018 på Gardermoen 30. november til 1. desember 2017.

Vurderingene av risiko for at naturtyper kan gå tapt fra norsk natur blir gjort av ni ekspertkomitéer med tilsammen 36 eksperter. Disse er oppnevnt av Artsdatabanken, og kommer i hovedsak fra universiteter og forskningsinstitusjoner.

Medlemmene i ekspertkomitéene representerer en stor del av den ekspertisen som finnes på naturtyper i Norge. Hver komité har en ansvarlig leder. Arbeidet er kontraktfestet med den institusjonen ekspertkomitélederen tilhører.

Oppnevnelse av ekspertkomiteene

Artsdatabanken la i september 2017 ut en åpen invitasjon til norske fagmiljøer. Der ble fagfolk og institusjoner med kompetanse på naturtyper bedt om å ta kontakt. I tillegg tok Artsdatabanken aktivt kontakt med fagfolk vi mener har relevant kompetanse. Vi tok direkte kontakt med alle komiteledere. Etter dialog med relevante fagmiljøer ble ekspertene oppnevnt av Artsdatabanken.

Flere av de oppnevnte ekspertene deltok i arbeidet med Norsk rødliste for naturtyper 2011.

Samlinger

Artsdatabanken arrangerte en oppstartsamling for ekspertene 30. november - 1. desember 2017. I hovedsak ble IUCN sitt kriteriesett og retningslinjer, samt  utvelgelse av vurderingsenheter gjennomgått. Både ledere og komitemedlemmer deltok på denne samlingen. I tillegg ble det arrangert en erfaringssamling i april 2018. Samlinger og interne møter i komiteene er viktig for å få en felles forståelse av metoden og bruken av kriteriene.

Ekspertkomiteene 2018

Vurderingene i Rødlista for naturtyper 2018 er gjort av ni ekspertkomiteer:

Marine dypvannsområder  
Pål Buhl-Mortensen (leder) Havforskningsinstituttet
Torkild Bakken NTNU Vitenskapsmuseet, Trondheim
Eivind Oug Norsk institutt for vannforskning, Grimstad
Hans Tore Rapp Institutt for biovitenskap, Universitetet i Bergen
Marine gruntvannsområder  
Hege Gundersen (leder) Norsk institutt for vannforskning, Oslo
Trine Bekkby Norsk institutt for vannforskning, Oslo
Kjell Magnus Norderhaug Havforskningsinstituttet, Bergen
Eivind Oug Norsk institutt for vannforskning, Grimstad
Bjørn Gulliksen  Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet UiT
Eli Rinde Norsk institutt for vannforskning, Oslo
Ferskvann  
Ingebrigt Uglem (leder) Norsk institutt for naturforskning, Trondheim
Børre Dervo Norsk institutt for naturforskning, Lillehammer
Marit Mjelde Norsk institutt for vannforskning, Oslo
Ann Kristin Schartau Norsk institutt for naturforskning, Oslo
Martin Svenning Norsk institutt for naturforskning, Tromsø
Semi-naturlige naturtyper  
Knut Anders Hovstad (leder) NIBIO, Stjørdal
Geir Arnesen Ecofact Nord, Tromsø
Line Johansen NIBIO, Stjørdal
Ellen Svalheim NIBIO, Stjørdal
Liv Guri Velle Møreforskning Ålesund AS
Våtmark  
Anders Lyngstad (leder) NTNU Vitenskapsmuseet, Trondheim
Tor Erik Brandrud Norsk institutt for naturforskning, Oslo
Dag Inge Øien NTNU Vitenskapsmuseet, Trondheim
Marit Mjelde Norsk institutt for naturforskning, Oslo
Asbjørn Moen NTNU Vitenskapsmuseet, Trondheim
Skog  
Erik Framstad (leder) Norsk instiutt for naturforskning, Oslo
Egil Bendiksen Norsk instiutt for naturforskning, Oslo
Hans H. Blom NIBIO, Fana
Anne Sverdrup-Thygeson MINA, NMBU, Ås
Fjell og berg  
John-Arvid Grytnes (leder) Institutt for biovitenskap, Universitetet i Bergen
Marianne Evju Norsk institutt for naturforskning, Oslo
Torbjørn Høitomt BioFokus, Oslo
Per Gerhard Ihlen Asplan Viak AS, Bergen
Per Arild Aarrestad Norsk institutt for naturforskning, Bergen
Svalbard terrestrisk  
Geir Arnesen (leder) Ecofact Nord, Tromsø
Reidar Elven  
Kristian Hassel NTNU Vitenskapsmuseet, Trondheim
Landformer  
Lars Erikstad (leder) Norsk institutt for naturforskning, Oslo
Rolv Dahl NGU, Trondheim
Tom Heldal NGU, Trondheim
Berit Husteli NGU, Trondheim
Bistand Naturtyper i Norge (NiN)  
Rune Halvorsen Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo