NiN-systemet er et verktøy for å typifisere og beskrive all variasjon man finner i naturen. For å møte ulike brukeres behov deles naturen inn i ulike naturmangfoldnivå ut i fra hvilken skala man ønsker å beskrive på.

Naturmangfoldhierarkiet i NiN-systemet håndterer variasjon på ulik skala. Klikk i figuren for å gå rett til et nivå eller finn nivået du leter etter i menyen under.

Naturmangfoldhierarkiet

Inndelingene på de primære naturmangfoldnivåene natursystem og landskapstype skal være fullstendig arealdekkende. De er basert på eksplisitte prinsipper og kriterier som springer ut av en gradientanalytisk forståelse av viktige kilder til variasjon på det aktuelle naturmangfoldnivået og den adresserte romlige skalaen. Inndelingen av livsmedier skal også være fullstendig dekkende i den forstand at alle kvalitativt forskjellige steder der arter kan finnes, skal kunne tilordnes en livsmedium-type.

Typeinndelingene på sekundære naturmangfoldnivåer skal komplettere typeinndelingene på de primære naturmangfoldnivåene. Inndelingene på de sekundære naturmangfoldnivåene skal, så langt det er mulig, baseres på samme prinsipper som typeinndelingene på de primære naturmangfoldnivåene, men med nødvendige forenklinger og tilpasninger.

Vil du beskrive kystlandskapet, økosystemet på berget eller livsmediet til mosen?