Mudderkutlingen blir ca 6 cm lang og lever på dypt vann. Den finnes på mudderbunn, grov sandbunn og skjellsand.

Kjennetegn

Mudderkutlingen blir ca 6 cm lang (makslengde 8 cm). Kroppen er langstrakt og delvis gjennomsiktig med brune til rustrøde prikker. Hannfisken har en svart flekk i bakkant av første ryggfinne, og buk- og gattfinne er mørkt pigmenterte under gytesesongen. Han kan også ha flere smale, mørke tverrstriper på siden av kroppen. Arten ble lenge forvekslet med sandkutling.

Utbredelse

Mudderkutling er utbredt i Øst-Atlanteren, fra Troms i nord til De britiske øyer. Det fins også spredte forekomster i nordlige Middelhavet.

Levesett

Mudderkutlingen finnes på mudderbunn, grov sandbunn og skjellsand, fra ca 30 til 300 meters dybde. I trålundersøkelser fra mudderbunn utenfor Skottland var mudderkutling en av de vanligste fiskeartene. Mudderkutling spiser små krepsdyr som tanglopper og små reker. Ved omkring ett års alder blir den kjønnsmoden. Gytesesongen strekker seg fra mars til juli. Større hunner bærer flere egg og ett eggkull fra en hunn kan inneholde omtrent 1000–4000 egg. Den formerer seg i løpet av 1 til 2 sesonger (år). Omtrent 75 % av individene overlever til sin andre gytesesong. Levesettet til mudderkutlingen er lite kjent.

Forvekslingsarter

Mudderkutling kan forveksles med sandkutling Pomatoschistus minutus, men har, sammenlignet med sandkutling, litt flatere form på hodet, og øynene sitter noe høyere oppe på hodet. Mudderkutlingen er delvis gjennomsiktig med brune til rustrøde prikker. Mindre individer kan ha en litt blålig farge på kroppen. Den kan ha en avlang mørk flekk horisontalt på haleroten. Mudderkutling finnes vanligvis på større dyp enn sandkutling. 

Kjært barn, mange navn

Svensk: dystubb

Engelsk: Norway goby

Tysk: norwegengrundel

Fransk: gobie norvégien

Spansk: gobio noruego

Italiensk: ghiozzetto norvegese

Kilder

Gibson RN og Ezzi IA (1981). The biology of the Norway goby, Pomatoschistus norvegicus (Collett), on the west coast of Scotland. Journal of Fish Biology 19: 697-714.

Kullander SO, Nyman L, Jilg K og Delling B (2012). Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Strålfeniga fiskar. Actinopterygii. ArtDatabanken, SLU, Uppsala.

Miller PJ (1986). Gobiidae. s. 1019-1085 i Whitehead, P.J.P., Bauchot, M.-L., Hureau, J.-C., Nielsen J. & Tortonese, E. (eds.) Fishes of the North-eastern Atlantic and the Mediterranean. Volume 3. UNESCO, Paris.

Nash RDM og Gibson RN (1982). Seasonal fluctuations and composition of two populations of small demersal fishes on the west coast of Scotland. Estaurine Coastal and Shelf Science. 15: 485-495.

Pethon P (2005). Kutlingfamilien, s. 384-399. Aschehougs store fiskebok. Aschehoug, Oslo.

Stefanni S (2000). First record of the Norway goby in the Adriatic Sea. Journal of Fish Biology 57: 828-832.

https://artfakta.artdatabanken.se/taxon/232197

http://www.fishbase.org/summary/Pomatoschistus-norvegicus.html

http://www.iucnredlist.org/details/198552/0