Flerbørstemark (Polychaeta, Annelida) er en av de rikeste marine dyregruppene både med tanke på artsdiversitet og forekomst. De har lenge vært brukt som indikatorer i bunnhabitater og er blant de beste indikatorene for påvirkning.

Norge har den syvende lengste kystlinjen i verden og sett i forhold til dimensjonene kystsonen utgjør, er kartleggingen av artsmangfoldet her fortsatt mangelfull. Det biologiske mangfoldet er under press fra mange hold, og havneområder er spesielt utsatt for menneskelig aktivitet og påvirkning. I dette prosjektet vil man studere diversiteten av flerbørstemarker i ulike havneområder.

Prosjektet skal bygge opp et bibliotek med DNA-strekkoder som inkluderer alle morfologiske arter for å avsløre skjult diversitet i artskomplekser. I tillegg vil man dokumentere fremmede eller forflyttede arter. Prosjektet vil også øke kunnskapen om geografisk utbredelse og habitattilhørighet i havneområder, samt nærliggende områder.  

Resultater

Prosjektet samlet og undersøkte prøver fra 314 lokaliteter i havner i Norges fire største byer, samt flere mindre marinaer i Sør-Norge. Totalt sett bidro prosjektet med over 900 gensekvenser. Dette inkludert 22 arter som ble barkodet for første gang. Prosjektet oppdaget også en ny art for vitenskapen (Grosse et al. 2021), samt 5 arter som var nye for Norge (Perinereis cultrifera, Eumida mackiei, Dipolydora coeca, Malacoceros tetracerus, og Terebellides europaea). De kartfestede funnene fra prosjektet omfatter over 2300 observasjoner. 

Publikasjoner

Grosse M, Bakken T, Nygren A, Kongsrud JA & Capa M (2020). Species delimitation analyses of NE Atlantic Chaetozone (Annelida, Cirratulidae) reveals hidden diversity among a common and abundant marine annelid. Molecular Phylogenetics and Evolution 149. https://doi.org/10.1016/j.ympev.2020.106852

Grosse M, Capa M & Bakken T (2021). Describing the hidden species diversity of Chaetozone (Annelida, Cirratulidae) in the Norwegian Sea using morphological and molecular diagnostics. ZooKeys 1039: 139–176. https://doi.org/10.3897/zookeys.1039.61098