Svartelista og svartelistet er kjente begreper i sammenheng med fremmede arter. Men hva er egentlig en svarteliste, og hva betyr det å bli svartelistet?

Amerikansk lobemanet Mnemiopsis leidyi ble første gang påvist i Norge i 2007. Arten ble vurdert til å utgjøre svært høy risiko i 2012 og står dermed på Svartelista.

Artsdatabanken vurderer om fremmede arter utgjør en økologisk risiko for naturmangfoldet. I denne forbindelse blir begrepene svarteliste og svartelistet brukt

Hva er en svarteliste?

Å risikovurdere en fremmed art innebærer å vurdere artens levedyktighet over tid, hvor raskt den sprer seg og i hvilken grad den kan påvirke hjemmehørende norske arter og naturtyper. På grunnlag av slike vurderinger klassifiseres artene til en av følgende risikokategorier: ingen kjent risiko, lav risiko, potensielt høy risiko, høy risiko eller svært høy risiko.

De artene som etter vurderingen ender opp i en av de to kategoriene svært høy risiko og høy risiko blir definert som svartelistet. En svarteliste er med andre ord en liste over arter som utgjør svært høy risiko eller høy risiko i norsk natur.

Svartelistet betyr ikke uønsket eller forbudt

Artsdatabanken har ingen rolle i forvaltningen av fremmede arter, og Svartelista tar ikke stilling til om arter er ønsket eller uønsket i Norge. Svartelista er et verdinøytralt kunnskapsgrunnlag som myndighetene kan bruke når de tar beslutninger om forvaltning, bruk og regelverk.

Det finnes også en forbudsliste for fremmede arter. Dette er ikke Artsdatabankens liste, men myndighetenes liste over fremmede arter som det er forbudt å innføre, omsette og sette ut. Miljødirektoratet fører tilsyn med at forbudslisten, som er en del av Forskrift om fremmede organismer, blir etterlevd.

Rynkerose Rosa rugosa ble i 2012 vurdert til svært høy risiko, og står dermed på Svartelista.