Avosettkreps har fått navnet på grunn av den framskutte delen av hodepartiet som er oppoverbøyd, liksom nebbet til avosettfuglen. Arten er sjelden og er kun funnet i den sørøstlige delen av Norge.

Nøkkelkarakterer

Avosettkreps Pleuroxus uncinatus har mange fellestrekk med spissnutekreps P. trigonellus, men skilles lett fra denne ved at den framskutte delen av hodepartiet er oppoverbøyd, og kan minne om nebbet til avosettfuglen. Dessuten er ryggskjoldet nettformet og med en kraftig gulfarge. Bakkroppen er liksom hos spissnutekreps, relativt bred og besatt med 10–14 tenner, som blir større mot enden. Disse er riktignok mindre kraftige enn tilsvarende hos spissnutekreps. Den innerste piggen ved basis av bakkroppskloa er lang. Avosettkreps har en gulgrønn til brunlig farge. 

Hunn: Lengde 0,5–0,8 mm

Hann: Lengde 0,5–0,6 mm

Økologi og utbredelse

Avosettkreps er en strandlevende skraper som er funnet i et fåtall lokaliteter (0,6 %), alle i den sørøstlige delen av Norge mellom 9 og 894 moh. Med unntak av et funn i fra en pytt, er de øvrige fra vann >1 ha. Størst er sjansen til å påtreffe arten i strandsonen til de største innsjøene (>1000 ha), der den lever nær bunnen, oftest på sandig substrat. I deltaet til Etna/Dokka ble den også funnet i vegetasjon. pH i funnlokalitetene varierer mellom 5,5 og 7,1 mens ledningsevnen er 1,6 -15 mS/m.