Spissnutekreps kan gjenkjennes ved at undersiden til ryggskjoldet har en konveks fasong og ved at bakkroppen er bred og besatt med kraftige tenner. De fleste funnene er gjort på Østlandet.

Nøkkelkarakterer

Spissnutekreps Pleuroxus trigonellus har et ovalt utseende der undersiden av ryggskjoldet har en markert konveks fasong. Den framskutte delen av hodepartiet (rostrum) er kortere enn hva som er tilfelle hos spisshalesnutekreps P. laevis. Bakkroppen er relativt bred og er besatt med 10–14 relativt kraftige tenner som blir større mot enden. Ved basis av bakkroppskloa sitter det to pigger, en kort og en lang. Fargen er brun, ofte med islett av rødt eller brunt.  

Hunn: Lengde 0,5–0,7 mm

Hann: Lengde 0,5–0,6 mm

Økologi og utbredelse

Spissnutekreps er en strandlevende skraper som er funnet i 3,0 % av lokalitetene. Utbredelsen har mye til felles med den vi ser hos spisshalesnutekreps P. laevis, det vil si at den er vanligst i områdene rundt Oslo, og at den ikke er registrert på Nord-Vestlandet og fins fåtallig i Nord-Norge. Funnlokalitetene varierer i størrelse, og fins fra nær havnivå (6 moh.) og opp til tregrensen (964 moh.). Den lever både i tett vegetasjon og på steinsubstrat. Funnene er gjort i vann med pH 6,0–8,3 og med ledningsevne mellom 1 og 42 mS/m.

Forvekslingsarter