Bukstripekreps ble første gang funnet i 1993 i et lite tjern på Gardermoen. Navnet skyldes at den har 7–10 markerte, buete striper foran på buksiden av ryggskjoldet.

Nøkkelkarakterer

Hos bukstripekreps Pleuroxus aduncus er den framskutte delen av hodet (rostrum) kortere enn hos de øvrige artene innen denne slekten. Det norske navnet kommer av at den har 7–10 markerte, buete striper foran på buksiden av ryggskjoldet. Den innerste delen av bakkroppen er konveks, mens den ytre delen, som er omtrent like lang, avtar i tykkelse mot bakkroppskloa. Denne er besatt med 7–12 fine tenner som øker i størrelse mot enden. Bukstripekreps har en gul til rødbrun farge, ofte med et grønnlig skjær.

Hunn: Lengde 0,4–0,8 mm

Hann: Lengde 0,4–0,5 mm

Økologi og utbredelse

Bukstripekreps er en relativt ny art for den norske faunaen og ble første gang funnet i Mjøntjern på Gardermoen i 1993. I dag foreligger det funn fra et titalls lokaliteter, alle fra området rundt Oslofjorden. Funnene fordeler seg fra havnivå og opp til 496 moh. og inkluderer vann fra 0,1 til 1000 ha. pH i funnlokalitetene varierer mellom 4,9 og 7,7 mens ledningsevnen er 1,9–26 mS/m.

Forvekslingsarter