Russernebbkreps ble funnet første gang i Norge i 1978, men er siden funnet regelmessig fra nær havnivå og opp til over tregrensen. Den trives best i elektrolyttfattig, nøytralt vann.

Nøkkelkarakterer

Russernebbkreps Alona karelica kan forveksles med stripenebbkreps A. costata, men til forskjell fra denne er ikke ryggskjoldet stripet. Russernebbkreps skiller seg fra de andre Alona-artene ved at framparten av hodet (rostrum) er mindre spisst og at den dessuten mangler sideporene på ryggskjoldet. Tennene på bakkroppen blir større mot bakenden der det også sitter noen få, lange børster. Piggen ved basis av bakkroppskloa er mindre enn hos de andre Alona-artene. Arten har en lys grå farge eller den kan være helt gjennomsiktig.

Hunn: Lengde 0,3–0,5 mm

Hann: Lengde 0,3–0,5 mm

Økologi og utbredelse

De første funnene av russernebbkreps fra Norge ble gjort i Etnavassdraget i Oppland i 1978. I dag er den strandlevende skraperen funnet i mer enn 2 % av de undersøkte lokalitetene. Med unntak av et funn fra Songsjøen i Sør-Trøndelag mangler den langs kystfylkene fra Rogaland og nordover til Nordland der den lengst nord i fylket er funnet i Langvatn ved Evenes. Funnlokalitetene fordeler seg fra 17 til 979 moh. Arten er ikke funnet i de aller minste vannforekomstene. pH i funnlokalitetene varierer fra 5,7 til 8,2. De fleste funnene er gjort i elektrolyttrike vannforekomster.

Forvekslingsarter