Kunnskap om artsmangfoldet er en forutsetning for å forstå hvordan ulike faktorer påvirker kystmiljøet.  Det er samlet inn betydelige mengder data på artsforekomster i organisk rike habitater gjennom ulike miljøundersøkelser langs norskekysten. En preliminær analyse av disse prøvene antydet at et stort antall av artsnavnene er problematiske og at det er behov for en opprydding som sikrer en entydig navnebruk i miljøovervåking.

Oksygenfattige, organisk anrikede miljø i kystsonen er en naturlig del av en kompleks kystsone med dype fjorder og trange sund, slik som den norske kystlinjen. Høy biologisk produksjon, tilførsel av ferskvann og dype bassenger gjør at det dannes betydelige mengder med organiske avsetninger i dypt stillestående vann, noe som gir en reduksjon i oksygennivået. Slike organisk anrikede habitater har en fauna som har mange likhetstrekk med faunaen i habitater som er påvirket av menneskeskapte forstyrrelser som kloakkutslipp, cellulose-fabrikker og oppdrett. Denne faunaen utfører en svært viktig økosystemtjeneste da de bidrar til en raskere nedbrytning og resirkulering av organisk karbon. En av de vanligste dyregruppene i denne faunaen er leddormer. 

Prosjektet har kartlagt utbredelsen av leddormer i organisk anrikede miljø i norske kystfarvann med tanke på å sikre en entydig navnebruk i miljøovervåking. Det ble samlet inn en rekke prøver fra Rogaland, Hordaland, Møre og Romsdal og Trøndelag, i samarbeid med Universitetet i Bergen, Havforskningsinstituttet og Fishguard og gjennom annen kartlegging i Artsprosjektet, som har blitt analysert.

Prosjektet har fremskaffet DNA-strekkoder fra en lang rekke arter. Dette arbeidet har avslørt at det finnes flere kryptiske arter blant flerbørstemarkene. Det har vist seg at det er vanlig å finne leddormer i organsik anrikede miljø i norske fjorder. Organisk avfall fra oppdrettsnæringen kan danne gunstige leveområder for de studerte leddormene. Dette kan føre til økt reproduksjon hos leddormene, og dermed flere leddorm-larver i vannmassene.

 

Hvalkadaver under nedbrytning er et eksempel på et organisk rikt habitat. Med de siste 20 års ekspansjon av oppdrett langs kysten har forekomsten av organisk rike habitater blitt relativt vanlige. Børstemarker er en av dyregruppene som forekommer i svært tette populasjoner i slike habitater. 

Innsamlingsmetoder

van Veen grabb, .

Publikasjoner

Johansen PO, Isaksen TE, Bye-Ingebrigtsen E, Haave M, Dahlgren TG, Kvalø SE, Greenacre M, Durand D & Rapp HT (2018). Temporal changes in benthic macrofauna on the west coast of Norway resulting from human activities. Marine Pollution Bulletin 128: 483-495. https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2018.01.063