Natur i Norge (NiN) er Artsdatabankens system for inndeling og systematisering av naturen, fra de store overordnede landskap og ned til det minste livsmiljø. Ved at kartleggere i Artsprosjektet rapporterer naturtypetilknytning av sine arter/grupper øker dette kunnskapen om blant annet art-habitatrelasjoner.

Artsdatabanken vil i samarbeid med prosjektlederen utarbeide et Excel-skjema for registering av naturtyper for artene omfattet av de ulike Artsprosjektene. NiN 2.0 benyttes som beskrivelsessystem. Kontakt gjerne Artsdatabanken før feltarbeidet starter for å få utarbeidet et skjema. Detaljert informasjon om NiN er tilgjengelig på Natur i Norge (boks til høyre).

Husk at alle funn fra prosjektet skal knyttes til naturtype, ikke bare funn som er nye for vitenskapen eller Norge.

For mange rødlistearter har allerede Artsdatabanken god dokumentasjon av naturtypetilknytning. Dette gjelder spesielt skoglevende arter og arter knyttet til kulturmark. For slike arter er det ikke nødvendig å fylle inn naturtypeinformasjon. Kontakt Artsdatabanken hvis du har spørsmål om hvilke arter det gjelder.

NiN-nivå som omfattes

Ved angivelse av en arts naturtypetilknyttning kan alle NiN-nivå angis, herunder landskap, landskapsdel, natursystem og livsmedium. I utgangspunktet er nivået natursystem det mest aktuelle, men for arter knyttet til ferskvann kan det være hensiktsmessig å benytte nivået landskapsdel hvor man finner hovedtyper som innsjø og elveløp. For marine arter kan i tillegg nivået landskap være relevant, hvor enheter som kontinentalskråning og kontinentalsokkelslette inngår. Spesielt for arter knyttet til skog kan det være aktuelt å angi dominans av treslag og/eller tilstanden i skogen i tillegg til naturtypene.

Mange av artene som identifiseres gjennom prosjektene er dårlig kjente, og det er heller ikke målet at artenes habitatpreferanser skal beskrives i detalj. Beskrivelsene skal være på overordnet nivå, f.eks. hovedtypenivå.

Praktisk gjennomføring

Når man beskriver artenes naturtypetilknytning angir man i excelskjemaet bare naturtyper som er relativt viktige for den aktuelle arten, dvs. man krysser av til man har beskrevet naturtypetilhørigheten for om lag 80 % av bestanden av den aktuelle arten i Norge. Kun beskrevne arter skal registreres i skjemaet, det vil si arter som har et artsnavn i Artsnavnebasen.

Skjemaet skal da minimum inneholde:

 • Vitenskapelig navn
 • Vitenskapelig navn ID (scientificNameID)
  • Bruk Navnevask-verktøyet til å søke opp en gitt art. Trykk «Start» og deretter «Eksport» og kopier teksten til et nytt Excel-dokument. Artens scientificNameID finner du i den tredje kolonnen.
 • Navn på datasettet (DatasetName)
  • DatasetName i NiN skjemaet skal være identisk med DatasetName i ditt datasett for stedfesting. Eks.«Artsprosjekt_kontraktnummer_fritekst» (maks 50 tegn).
 • Vurdering av kunnskapsstatus (fra 0 – 5)
  • Vurder kunnskapsstatus ved hjelp av skalaen under.
 • Angivelse av naturtypene hvor arten forekommer (avkryssning)
  • Fyll inn excelskjemaet med relevante NiN naturtyper. Klikk på den aktuelle naturtypeinndeling for en mer detaljert liste over naturtyper.
  • Kryss av for naturtypen(e) der dine arter/artsgrupper er registrert.

Fyll inn metadata i en seperat text fil (se eksempelskjema under).

Vurdering av kunnskapsstatus

Kunnskapsstatus angis på en standardisert skala fra 0 (total kunnskapsmangel) til 5 (sikker kunnskap) som vist i tabell 1. Kunnskapsstatusen vurderes for hver enkelt art.

Tabell 1. Sekstrinnsskala for angivelse av kunnskapsstatus

Trinn Kunnskapsstatus
0 Ingen: kunnskap mangler fullstendig om artens naturtypetilhørighet
1 Svært svak: spekulasjon uten basis i observasjoner eller empiriske data fra Norge. Kunnskap om artens naturtypetilhørighet basert på observasjoner eller dokumentasjon fra utlandet
2 Svak: kunnskap om artens naturtypetilhørighet er basert på et begrenset antall observasjoner i Norge, ingen vitenskapelige studer av arten i Norge. Det er relativt stor sannsynlighet for at arten finnes i andre naturtyper og det er usikkerhet rundt mengdeangivelsen. Mørketall i forhold til artens forekomst i størrelsesorden > 50
3 Akseptabel: kunnskap om artens naturtypetilhørighet er basert på observasjoner eller vitenskapelige studier i Norge. Mørketall i forhold til artens forekomst i størrelsesorden > 10
4 God: relevante empiriske data finnes, som er tilfredsstillende analysert. Arten er funnet eller ettersøkt i de fleste aktuelle naturtyper. Mørketall i forhold til artens forekomst i størrelsesorden < 10
5 Sikker: uttømmende og relevante empiriske data finnes, som er gjennom-analysert

Kilder til variasjon

Beskrivelsessystemet NiN inneholder et sett kilder til variasjon. For noen naturtyper kan det være aktuelt å benytte dette beskrivelsessystemet for å si noe om tilstanden til naturtypen, f.eks. eutrofieringsgrad, gjengroingstilstand, regionale økokliner eller dominans av treslag. Dette legges inn som egen kolonne i skjemaet. Ta kontakt hvis det er behov for å tilpasse Excel-skjemaet for dette formålet.