Menneskeskapte objekter omfatter fysisk observerbare gjenstander, som helt eller for det meste består av sterkt modifiserte eller syntetiske livsmedier, og er resultatet av menneskers virksomhet.

Menneskeskapte objekter har normalt ikke vesentlig betydning for artssammensetningen, men kan ha betydning for fastsettelse av verdi eller forslag om forvaltningstiltak. Eksempler er strømmaster, hensatte gjenstander (bilvrak, hvitevarer osv.), motorveganlegg og ulike typer bygninger.

 

Fordi menneskeskapte objekter kan variere mye i størrelse er flere måleskalaer aktuelle for registrering av ulike kategorier. Definerte objekter i eller i tilknytning til et naturtypeområde kan registreres som antall eller antall per areal (telle-, tetthets- og konsentrasjonsvariabel) eller som andelsvariabel, mens 5AB Arealbrukskategorier registreres som forekomst eller fravær (binær variabel).

Også menneskeskapte objekter skal vanligvis angis som antall eller som telle-, tetthets- og konsentrasjonsvariabler (se Tabell A1–2 og NiN[2] Artikkel 1, kapittel B4e). Så langt som mulig skal sektorvise standardiserte kategori-inndelinger (for kulturminner, transportårer, bygninger etc.) benyttes, men med åpning for tillegg av noen kategorier.