5BY–BO Bolig

                5BY–BO–EN Enebolig og tomannsbolig (inkl. rekkehus, garasje, uthus og annen boligbygning)

                5BY–BO–HY Hytte (sommerhuis, fritidsbygg)

                5BY–BO–KS Koie, seterhus etc. (bygning knyttet til utmarksnæring; fiske, jakt etc.)

                5BY–BO–SB Stort boligbygg (blokk etc.)

                5BY–BO–VÅ Våningshus (på landbrukseiendom)

5BY–FB Fengsels- og beredskapsbygning (inkl. forsvarsbygning)

5BY–HE Helsebygning (sykehus, sykehjem, primærhelsebygning)

5BY–HR Hotell- og restaurantbygning (tilrettelagt for salg av serverings- og overnattingstjenester)

5BY–IL Industri-, lager- og primærnæringsbygning

                5BY–IL–EF Energiforsyningsbygning

                5BY–IL–FL Fiskeri- og landbruksbygning

                5BY–IL–IL Industri- og lagerbygning

                5BY–IL–VM Vindmølle

5BY–KF Kontor- og forretningsbygning

5BY–KB Kultur- og forskningsbygning

                5BY–KB–IB Idrettsbygning

                5BY–KB–KU Kulturhus

                5BY–KN–RB Bygg tilrettelagt for religiøse aktiviteter

                5BY–KB–SU Skole-, barnehage-, høgskole-, universitets-, museums- eller biblioteksbygning

5BY-SK Samferdsels- og kommunikasjonsbygning

                5BY–SK–AN Antenne

                5BY–SK–EB Ekspedisjonsbygning, terminalbygning eller bygning for veg- og trafikktilsyn (tilrettelagt for menneskers bruk av samferdselstjenester)

                5BY–SK–FY Fyrlykt

                5BY–SK–GH Garasje- og hangarbygning (tilrettelagt for oppbevaring av kollektive transportmidler)

                5BY–YT–SK Telekommunikasjonsbygning (mottaksstasjon for telesignaler, nettverksmaster etc.)

5BY–XB Andre bygninger (som ikke lar seg tilordne en av de andre kategoriene)