Jordsmonnsforekomst består av én binær enkeltvariabel for hver av 15 jordsmonntyper. 

I NiN versjon 2.1 blir SOSI-standarden for kategoriinndeling og navnsetting av jordsmonn (med tilhørende koder) benyttet [finnes i SOSI-standarden under begrepet JORDSMONN (Statens Kartverk); det er hovedgrupper av jordsmonn som blir benyttet som NiN-variabler]. Alle observerte jordsmonnkategorier registreres som for bergarter (og jordarter). Koder 2JM–XX er bygd opp på samme måte som for bergartsforekomst (2MI), der –XX er tobokstavskoden som benyttes i SOSI-standarden.

Jordsmonn beskrives ut fra sine egenskaper. I Norge drives omfattende jordsmonnskartlegging på dyrka mark av Norsk institutt for skog og landskap [se Olsen et al. (2012) og ]. Hensikten med denne jordsmonnkartleggingen er å dokumentere matjordas egenskaper som ressurs, med tanke på å sikre arealer for matproduksjon.

SOSI-standarden for jordsmonn følger Jones et al. (2010), der også enkeltvariablene er beskrevet.